Vad är grundfördrag?

Innehållsförteckning

Vad är grundfördrag?

Vad är grundfördrag?

Grundfördragen utgör Europeiska unionens rättsliga grund och reglerar unionens principer, befogenheter och funktioner. EU:s två grundfördrag är fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Vad är Unionsfördraget?

Europeiska unionen vilar på rättsstatsprincipen. Ett EU-fördrag är ett bindande avtal mellan EU-länderna. ... Fördraget anger EU:s mål, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, hur beslut ska fattas samt förhållandet mellan EU och medlemsländerna.

Vilka är bestämmelserna i Lissabonfördragets artikel 50?

Artikel 50 lyder: Varje medlemsstat får i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser besluta att utträda ur unionen. Den medlemsstat som beslutar att utträda ska anmäla sin avsikt till Europeiska rådet.

Vad menas med Lissabonfördraget?

Lissabonfördraget, som trädde i kraft i slutet av 2009, innebar att Europaparlamentet fick större makt som lagstiftare och nu är jämställt med ministerrådet i beslut om vad EU ska göra och hur dess pengar ska användas.

Vilka är EU grundfördrag?

EU har tre grundfördrag Här beskrivs EU:s mål, EU-institutionernas uppgifter och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Kallas även Maastrichtfördraget. Började gälla 1993. EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).

Vilka är EU viktigaste samarbetsområden?

De fyra friheterna. På EU:s inre marknad råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer i EU. Reglerna för den inre marknaden omfattar de 27 EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein som är med i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vad menas med Amsterdamfördraget?

Amsterdamfördraget är ett fördrag inom Europeiska unionen som undertecknades den 2 oktober 1997 i Amsterdam, Nederländerna. ... Amsterdamfördraget ledde till ett stärkt samarbete på ett antal olika områden, däribland sysselsättning, miljö, jämställdhet, folkhälsa, konsumentfrågor och socialpolitik.

Hur många EU fördrag finns det?

EU har tre grundfördrag Kallas även Maastrichtfördraget. Började gälla 1993. EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Fördraget tar upp vilka områden EU får fatta beslut om och hur besluten ska gå till.

Vad menas med GUSP?

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) inrättades genom fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) 1993 med målet att bevara freden, stärka den internationella säkerheten, främja internationellt samarbete samt att utveckla och befästa demokratin, rättsstaten och respekten för de mänskliga ...

Vilka är vanliga samarbetsområden i EU?

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) inrättades 1994 i syfte att utvidga EU:s bestämmelser om den inre marknaden till att även omfatta länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta). Norge, Island och Liechtenstein är parter i EES. Schweiz är medlem av Efta, men deltar inte i EES.

Relaterade inlägg: