Hur man skriver en vetenskaplig artikel?

Innehållsförteckning

Hur man skriver en vetenskaplig artikel?

Hur man skriver en vetenskaplig artikel?

Vetenskapliga artiklar

 1. Abstract - Kort sammanfattning av innehållet.
 2. Nyckelord - Centrala begrepp som används.
 3. Introduktion - Bakgrund, tidigare forskning, syfte och problemformulering.
 4. Metod - Genomgång av undersökningens metod, urval med mera.
 5. Resultat - Presentation av undersökningens resultat.

Hur ser man att det är en vetenskaplig artikel?

Kännetecken för en vetenskaplig artikel En vetenskaplig artikel ska vara granskad, peer reviewed, av andra forskare. ... Den vänder sig till andra forskare. Den är oftast uppbyggd efter modellen IMRaD: introduktion, metod, resultat, sammanfattning och diskussion, eller på liknande sätt.

Vad bör bakgrunden innehålla i en vetenskaplig artikel?

Den ska redovisa syfte, metod, frågeställningar, resultat och slutsatser. En bakgrundsbeskrivning av problemet, syftet, frågeställningarna samt avgränsningarna presenteras. En beskrivning av vilken metod eller vilket material forskaren använt.

Vad är en vetenskaplig text?

En vetenskaplig text är skriven av en forskare för att presentera resultatet av sin forskning eller för att sammanfatta andras forskning.

Hur hittar man en vetenskaplig artikel?

Vetenskapliga artiklar kan du hitta t. ex. genom bibliotekets söktjänst Primo och genom sökningar i referensdatabaser. Du hittar mer information om de olika databaser som är tillgängliga inom SLU i vår databaslista.

Hur man skriver en artikel mall?

Din rubrik ska locka till omedelbar och nyfiken läsning. Din ingress presenterar ämnet och lockar till läsning. Mellanrubriker Din artikel är uppdelad i tydliga stycken med mellanrubriker. Du har med datum när artikeln publicerades och du har med ditt namn.

Vad är vetenskapliga referenser?

Att hänvisa till andra källor är grunden för det akademiska skrivandet, och därför innehåller alla vetenskapliga källor en referenslista. Saknas det en referenslista i källan du hittat så är den inte vetenskaplig.

Vad ska finnas med i en diskussion?

Huvuddelen av diskussionen ska bygga på resultaten (inte upprepa dem) och ta fram det som är viktigt och intressant i dem. Därefter jämförs resultaten med andra studier och diskutera eventuella skillnader. Turordning i diskussionen bör därför vara: Kort sammanfattning av det viktigaste resultatet.

Hur kan man se om en artikel är peer review?

Det finns olika sätt att se om en artikel är peer-reviewed (expertgranskad): På tidskriftens hemsida. ... Ett andra sätt att se om en artikel är peer-reviewed eller inte är att söka upp tidskriften i databasen Ulrichsweb som innehåller detaljerad information om över 300 000 tidskrifter av olika typer.

Hur du skriver en artikel?

Vi ger dig några grundläggande tips på hur du kan göra för att få läsare på tråden.

 1. Rubriken är superviktig. ...
 2. En informativ ingress väcker intresse. ...
 3. Byt mellan korta och långa meningar. ...
 4. Skriv lockande och informerande underrubriker. ...
 5. Anpassa texten till din målgrupp. ...
 6. Krångla inte till det. ...
 7. Citat gör texten mer livfull.

Relaterade inlägg: