Vad säger läroplanen om förskolans värdegrund?

Innehållsförteckning

Vad säger läroplanen om förskolans värdegrund?

Vad säger läroplanen om förskolans värdegrund?

Förskolans värdegrund och uppdrag. Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Varför kritiseras värdegrunden ibland?

Du som arbetar i förskolan och skolan kan möta frågor som ibland upplevs som kontroversiella, till exempel frågor inom värdegrunds- och demokratiuppdraget, andra områden i läroplanerna eller händelser i omvärlden. ... Förskolan och skolan ska stå upp för värdegrunden och kan behöva bemöta uttryck som står i strid mot den.

Hur jobbar förskolan med värdegrund?

Arbetssättet i förskolan skall vara normkritiskt. Det innebär att ifrågasätta, utmana och utforska samhällets olika normer så att barnen vidgar sina egna normer och ökar innanförskapet.

Vad säger läroplanen om demokrati?

I Lpo 94 uttrycks att det inte är tillräckligt att förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att ta ett personligt ansvar. I det ingår att organisera verksamheten och arbetet i enlighet med demokratiska principer.

Vad säger läroplanen om värdegrund?

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Hur beskrivs förskolans värdegrund i förskolans styrdokument?

Grundläggande värden Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Varför värdeord?

Värdeorden är företagskulturens grundbultar De allra flesta företag använder sig av värdeord eller kärnvärden i någon form. Ofta handlar det om tre till fem ord som tar fasta på företagets viktigaste värderingar och som finns presenterade på hemsidan och i interna dokument. Kundfokus, innovation och engagemang.

Varför finns värdegrund?

Vad en värdegrund är och betyder, är upp till varje organisation att formulera, omsätta och praktisera. Forskning på området menar att värdegrunden formas av olika värderingar och normer vilket sätter ramarna för vad som anses som gott och rätt.

Hur har du arbetat med värdegrundsfrågor och bemötande?

Så arbetar du med värdegrunden

  • göra klart om vad, hur och när barn och elever kan påverka.
  • låta alla komma till tals i undervisningen.
  • ge elever möjlighet att uttrycka sin mening i frågor som berör dem.
  • ha möjlighet att ha inflytande över undervisningen, utifrån elevens nivå

Hur behöver Förskolans värdegrundsarbete bedrivas?

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.

Vad är förskolans värdegrund och uppdrag?

  • 1. Förskolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden. Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Vad är värdegrundsarbete i förskolan?

  • Värdegrundsarbete i förskolan. De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på. Värdegrunden omfattar: människolivets okränkbarhet; individens frihet och integritet; alla människors lika värde; jämställdhet mellan könen; solidaritet ...

Hur ingår förskolan i skolväsendet?

  • Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Relaterade inlägg: