Vad innebar Romfördraget EEC )?

Innehållsförteckning

Vad innebar Romfördraget EEC )?

Vad innebar Romfördraget EEC )?

Romfördraget utgör grunden till EU-samarbetet och undertecknades i Rom den av Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Tyskland och Italien. ... Här ligger också grunden för EU:s inre marknad, jordbrukspolitik och tullunion. Genom fördraget bildades EEG, Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Vad bestämdes i huvudsak i enhetsakten?

Fördraget innebar att den inre marknaden blev verklighet från den 1 januari 1993. Den fria rörligheten för personer och tjänster förblev dock begränsad, även om vissa förbättringar skedde med enhetsakten. Även idén om en ekonomisk och monetär union omnämndes i Europeiska enhetsakten.

Vad var syftet med Romfördraget?

Genom fördraget avskaffades kvoterna (dvs. importtaken) och tullarna mellan de sex fördragsslutande länderna. Genom fördraget inrättades en gemensam yttre tulltaxa på import från länder utanför EEG, som ersatte de olika ländernas tidigare tullavgifter.

Vad betyder Maastrichtfördraget?

Fördraget grundade en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik med målet att skydda unionens gemensamma värden, grundläggande intressen och oavhängighet. Genom fördraget utvecklades nära samarbete i rättsliga frågor och inrikesfrågor för europeiska medborgares trygghet och säkerhet.

Vad är det för skillnad på EG och EU?

Romfördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) undertecknades i Rom den och det trädde i kraft den 1 januari 1958. Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) undertecknades samtidigt. ... Denna struktur kallades Europeiska unionen (EU).

Vad innebär Schumanplanen?

Planen gick huvudsakligen ut på att inrätta en europeisk kol- och stålgemenskap mellan Frankrike och Västtyskland för att skapa ett enat Europa efter andra världskriget. ... Eftersom kol- och stålindustrin var krigsindustrins bas skulle den gemensamma kontrollen av dessa industrier säkra den framtida freden i Europa.

Vilka två viktiga principer finns för EUS miljöpolitik?

EU:s miljöpolitik bygger på försiktighetsprincipen och på principerna om att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring bör hejdas vid källan och att förorenaren ska betala.

Varför skapade EU?

Syftet var att hejda kapprustning och nya krig mellan länderna. Det europeiska samarbetet utökades 1958 genom Romfördragen som länderna kom överens om. En grundläggande uppgift för EU har blivit att ta bort olika handelshinder mellan länderna och skapa en så kallad inre marknad.

Hur förkortas EU-fördraget?

EUF-fördraget” eller ”FEUF” för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. ... ”EKSG-fördraget” för fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen. Anm.: Fördragens artiklar numrerades om 1999 (genom Amsterdamfördraget) och 2009 (genom Lissabonfördraget).

Relaterade inlägg: