Hur arbetar Sverige med Agenda 2030?

Innehållsförteckning

Hur arbetar Sverige med Agenda 2030?

Hur arbetar Sverige med Agenda 2030?

Sverige ska vara ett land i hållbar utveckling. Regeringen ska genom nationellt och internationellt ledarskap driva på genomförandet av Ag- enda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling. Regeringen bedriver en ambitiös politik för hållbar utveckling och för att nå de globala målen och dess delmål.

Vad beslutade man i Agenda 2030?

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

När beslutades Agenda 2030?

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Globala målen antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Hur jobbar kommuner med Agenda 2030?

Kommunala partnerskap ger svenska kommuner och regioner möjlighet att bidra till utvecklingen av lokalt självstyre i ett antal prioriterade samarbetsländer. Genom demokratifrämjande insatser och metodutveckling bidrar det kommunala partnerskapsprogrammet samtidigt till implementeringen av Agenda 2030 globalt.

Vilka länder jobbar med Agenda 2030?

I en analys av OECD-länderna anses Sverige, Norge, Danmark, Finland och Schweiz ha de bästa förutsättningarna att leverera på målen i Agenda 2030. Av de fem länderna ligger Sverige i topp.

Vad är Agenda 2030 och hur påverkar den skolan?

Utbildning viktigt för att nå målen för hållbar utveckling Det är ett av målen i Agenda 2030, en global färdplan som ska visa vägen till ett hållbart samhälle och en rättvis framtid. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld.

Hur ska Agenda 2030 uppnås?

Agenda 2030-delegationens rapport från 2017 kartlägger Sveriges förutsättningar och identifierar sex områden som behöver prioriteras i Sverige:

  1. Ett jämlikt och jämställt samhälle.
  2. Hållbara städer.
  3. En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi.
  4. Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller.
  5. Hållbara och hälsosamma livsmedel.

Vad fanns innan Agenda 2030?

Idén om de globala målen startade vid Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling 2012. Syftet är att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. Konsultationsprocessen var den längsta, mest inkluderande och mest transparenta i FN:s historia.

Vad är målet med Agenda 21?

Vid FN:s konferens om miljö- och utveckling (UNGED) i Rio de Janeiro i juni 1992 antogs handlingsprogrammet Agenda 21. Agendan det latinska uttrycket för dagordning eller föredragningslista - ger mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön.

Vad kostar verksamheten i din kommun?

I genomsnitt kostar infrastruktur och skydd 3009 kronor per invånare och motsvarar 6,5procent av verksamhetens kostnader. De verksamheterna med störst omsättning inom detta område är gator och vägar samt parkering, fy- sisk och teknisk planering och räddningstjänst.

Relaterade inlägg: