Vilket ansvar har kommunen för sina invånare?

Innehållsförteckning

Vilket ansvar har kommunen för sina invånare?

Vilket ansvar har kommunen för sina invånare?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna.

Vad bestämmer en kommunpolitiker?

Kommunalpolitiker eller kommunpolitiker, kommunalt arbetande politiker, som arbetar med politiska frågor inom en kommun. ... Kommunfullmäktige beslutar exempelvis om skattesats i kommunen, om budget för olika verksamheter, och väljer kommunstyrelse och kommunalråd.

Vad bestämmer kommunen om skolan?

Kommunen är huvudman för kommunala skolor. För fristående skolor är skolans styrelse huvudman. Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå målen.

Vilka är det som bestämmer i en kommun?

Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott. Det finns drygt 38 000 förtroendevalda i landets 290 kommuner.

Vem har kommunen ansvar för?

Kommunens ansvar Kommunen ansvarar för att det finns barnomsorg, skola, socialtjänst och äldreomsorg där du bor, liksom räddningstjänst, bibliotek och kultur. ... Tillsammans med landstingen sköter kommunen kollektivtrafiken.

Vad är en kommunal uppgift?

Kommunen ansvarar för en stor del av samhällsservicen där du bor. Det vanligaste är till exempel barnomsorg, skola, äldreomsorg, och socialtjänst. Vi ansvarar även för trafik, renhållning, vatten och avlopp. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga.

Vad innebär det att de flesta kommunpolitiker är fritidspolitiker?

Inom kommunal- och landstingskommunal verksamhet är de allra flesta politikerna så kallade fritidspolitiker. En fritidspolitiker har sin huvudsakliga sysselsättning utanför politiken och sköter följaktligen de politiska uppdragen på sin fritid.

Hur landstinget styrs?

Landstingen styrs av landstingsfullmäktige, som är framröstade av människorna i landstinget. I landstinget finns även flera nämnder vars uppgift är att behandla ärenden som ska tas upp i fullmäktige. Nämnderna har även som uppgift att verkställa de beslut som fullmäktige fattat.

Har kommunen hand om skolan?

Sammanfattning: Kommunerna har sedan några år tillbaka helhets- ansvaret för skolan. Denna skrift behandlar ansvarsfördelningen mellan stat och kommun; de olika styrinstrument som kommunen har till sitt förfogande; samt uppföljning, utvärdering, beslutsfat- tande och ledning av skolverksamheten.

Vad är styrdokument för skolan?

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas. Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

Relaterade inlägg: