Vad får Sametinget besluta om?

Innehållsförteckning

Vad får Sametinget besluta om?

Vad får Sametinget besluta om?

Sametinget har enligt 2 kap 1 § punkten 1 sametingslagen att besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel ur Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra medel som ställs till samernas gemensamma förfogande. Det är grunden för kulturrådets bidragsförmedling och deras beslut.

Hur regleras val till sametinget?

Val till Sametinget hålls vart fjärde år den tredje söndagen i maj. Då väljs 31 ledamöter och ersättare för dessa, som representerar samerna i parlamentet. Alla samer som anmält sig till och finns med i röstlängden kan rösta i valet till Sametinget.

Vilka får rösta till Sametinget?

Röstlängd. För rösträtt krävs registrering i särskild röstlängd. I denna tas upp den same som anmält sig till valnämnden och som är svensk medborgare och som på valdagen fyllt eller fyller 18 år, eller är utländsk same och har varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.

Vilka frågor arbetar Sametinget med?

Först 2011 omnämns samerna som ett folk i Sveriges grundlag. Enligt sametingslagen är Sametingets främsta uppgift "att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige". De politiska företrädarna väljs av röstberättigade samer i sametingsval vart fjärde år.

Får samer rösta?

Inför varje val upprättas en samisk röstlängd. Rätten att bli upptagen i röstlängden och därmed ha rösträtt har du som uppfattar dig som same och har eller har haft samiska som språk hemma. ... Bestämmelser om rösträtt och den samiska röstlängden finns i Sametingslagen (1992:1433).

Har samer?

En vanlig uppskattning i dag är att det finns 80.000-100.000 samer i världen. I Sverige beräknas det finnas 20.000-40.000 samer. Det är osäkert hur många med samiskt påbrå som själva identifierar sig som samer. Någon folkräkning på etnisk grund görs inte i Sverige och därför är siffrorna osäkra.

Har samerna rösträtt?

Samer fick – som andra svenska medborgare – allmän rösträtt 1918/21.

Vad arbetar samerna med idag?

10 procent av samerna i Sverige arbetar idag med renar. En del samer arbetar med konst, slöjd och musik. En del med turism. En del med nyheter och film.

Var har Sametinget kansli?

Sametingets huvudkansli finns i Kiruna. Vi har även kontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund. Sametingets kansli består av ett 60-tal statliga tjänstemän. Den högste tjänstemannen är kanslichefen som ska förse Sametingets styrelse med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut.

Hur många samer har rösträtt?

Röstlängden växer Till valet 2009 har antalet personer i röstlängden ökat till 7812 personer. En beräkning av antalet samer i Sverige anger att det bör finnas mellan 17 000 och 20 000 samer i Sverige. Många av dem har alltså ännu inte anmält sig till sametingets röstlängd.

Relaterade inlägg: