Vad beslutar regionen om?

Innehållsförteckning

Vad beslutar regionen om?

Vad beslutar regionen om?

Vad är en region? En region arbetar och samverkar med kommunerna inom regionen och ansvarar för vissa samhällsuppgifter, i första hand hälso- och sjukvård, lokal- och kollektivtrafik, kultur, regionalt tillväxtarbete och planering av infrastruktur. Den 1 januari 2019 blev resterande Landsting omvandlade till Regioner.

Vad är regionstyrelsens viktigaste uppgift?

Regionstyrelsens arbetsutskott förvalta regionens medel. ta fram underlag för den långsiktiga försörjningen av mark och byggnader för regionens verksamheter. ansvara för att sköta och underhålla regionens fasta egendom. fungera som arkivmyndighet.

Vad är skillnaden mellan regionfullmäktige och regionstyrelsen?

Regionstyrelsens uppgift är bland annat att förbereda ärenden till regionfullmäktige och verkställa regionfullmäktiges beslut. ... Vanligtvis är tjänstemän i kommunen ofta föredragande, medan vid regionfullmäktige i princip endast en regiondirektör (då sådan finns) har yttranderätt vid sidan om fullmäktiges ledamöter.

Vad betalar landstinget?

Regionernas kostnader uppgick till 393 miljarder kronor år 2020. Den stora merparten av detta svarade hälso- och sjukvården för. Regionernas helt dominerande inkomstkälla är skatteintäkter och statsbidrag.

Vem bestämmer vad i kommunen?

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra. ... Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.

Vad innebär regionfullmäktige?

Regionfullmäktige (tidigare: landstingsfullmäktige) är i Sverige en regions högsta beslutande organ. ... Regionfullmäktige leds av ett presidium med en ordförande och en eller flera vice ordförande. Regionfullmäktige utser ledamöter i regionstyrelsen samt ledamöter i övriga nämnder och fullmäktigeberedningar.

Vilka är landstingets två främsta uppgifter?

Landstingens primära ansvarsområde är hälso- och sjukvård där även tandvård för unga ingår. Landstingen ansvarar för uppgifter som är gemensamma för större geografiska områden och därmed kräver stora ekonomiska resurser.

Hur har regionfullmäktige fått mer makt jämfört med det gamla landstingsfullmäktige?

Den stora skillnaden mellan regioner och tidigare landstingen, är att regionfullmäktige tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna - maktförskjutning från länsstyrelsernas tjänstemän till folkvalda politiker i regionalfullmäktige.

Vilka är skillnaderna mellan regionen landstinget och länsstyrelsen?

Länsstyrelserna är alltså statliga myndigheter till skillnad från regionerna, som är en form av kommun, med fullmäktige som väljs av invånarna. De 21 länsstyrelserna har sammanlagt cirka 6 800 anställda. Länsstyrelsen leds av en landshövding som regeringen utser.

Relaterade inlägg: