Vad innebar enhetsakten?

Innehållsförteckning

Vad innebar enhetsakten?

Vad innebar enhetsakten?

Europeiska enhetsakten medförde förändringar av fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och ett europeiskt politiskt samarbete inleddes. ... När Europeiska enhetsakten trädde i kraft blev Europaparlamentet den officiella benämningen (som församlingen själv hade använt sedan 1962).

Vad är Maastrichtfördraget?

Fördraget grundade en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik med målet att skydda unionens gemensamma värden, grundläggande intressen och oavhängighet. Genom fördraget utvecklades nära samarbete i rättsliga frågor och inrikesfrågor för europeiska medborgares trygghet och säkerhet.

Hur förkortas Europeiska enhetsakten?

EU-fördraget Fördraget om Europeiska unionen. Undertecknades i den nederländska staden Maastricht 1992 och trädde i kraft den 1 november 1993. Kallas även för Unionsfördraget eller Maastrichtfördraget.

Vad är Samtyckesförfarande?

Godkännande-förfarandet. Det som tidigare kallades samtyckesförfarandet infördes med Europeiska enhetsakten 1986 på två områden: associeringsavtal och avtal om anslutning till Europeiska unionen. Förfarandets tillämpningsområde har utökats för varje nytt fördrag.

Vad betyder Schumanplanen?

Den franske utrikesministern Robert Schuman presenterade sin deklaration den . Den innehöll ett förslag till en europeisk kol- och stålgemenskap (EKSG) som innebar att medlemmarna skulle slå samman sin kol- och stålproduktion.

Hur förkortas EU fördraget?

EUF-fördraget” eller ”FEUF” för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. ... ”EKSG-fördraget” för fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen. Anm.: Fördragens artiklar numrerades om 1999 (genom Amsterdamfördraget) och 2009 (genom Lissabonfördraget).

Vad EU betyder alltså vad är EU en förkortning för?

Europeiska unionen kallas också EU. Det är en organisation med europeiska länder.

Vad innebär medbeslutande?

Huvudprincipen för medbeslutande är att rådet och parlamentet antar ny lagstiftning gemensamt efter förslag från kommissionen. Det är alltså kommissionen som arbetar fram nya förslag, verkställer och övervakar dem. Medlemsländerna i EU utser tillsammans kommissionen.

Relaterade inlägg: