Vad krävs för att nå nollvisionen?

Innehållsförteckning

Vad krävs för att nå nollvisionen?

Vad krävs för att nå nollvisionen?

Genom ett systematiskt arbetssätt och mätbara mål ska Nollvisionen nås. I februari 2020 beslutade Regeringen om ett nytt etappmål, där antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras till år 2030, och allvarligt skadade ska minska med minst 25 procent.

Har en nollvision?

Nollvisionen är det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Som upphovsman till nollvisionen brukar nämnas Claes Tingvall vid svenska Trafikverket. Sveriges riksdag beslutade 1997 att nollvisionen skall gälla för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.

När kom nollvisionen?

Nollvisionen för vägtrafiksäker- hetsarbetet antogs av riksdagen 19971.

Hur mycket pengar läggs på trafiksäkerhet?

När Trafikverket beräknar nyttan med trafiksäkerhet vid olika investeringar använder myndigheten en beräkningsmodell som slår fast att samhället är villigt att betala 31,3 miljoner kronor för att förebygga ett dödsfall i trafiken. » Kostnaden för en svårt skadad person värderas till 5,7 miljoner kronor.

Vilka jobbar för Nollvisionen?

Tillsammans för Nollvisionen Kommuner, organisationer, företag och myndigheter arbetar tillsammans för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Vilket är etappmålet för 2020?

Etappmålet innebär en halvering av antalet dödade i trafiken från år 2007 till år 2020. Antalet allvarligt skadade i trafiken ska minska med en fjärdedel under samma period. För järnvägen har ett liknande mål formulerats, det säger att antalet omkomna i olyckor på järnväg ska vara 55 år 2020.

Vilka jobbar för nollvisionen?

Tillsammans för Nollvisionen Kommuner, organisationer, företag och myndigheter arbetar tillsammans för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Varför uppkom nollvisionen?

Utgångspunkten för Nollvisionen är det etiska ställningstagandet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. ... Det ska vara lätt att göra rätt i trafiken och misstag ska inte straffas med döden. Vägar, gator och fordon ska anpassas och utformas efter människans förutsättningar.

Vad innebär nollvisionen och vilken effekt har den gett?

Nollvisionen är vår ledstjärna; ingen ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken. ... I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att trafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar.

Vilket delmål inom Nollvisionen är fastställt för antalet dödade år 2020?

I juni 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten på de svenska vägarna. Det innebär att antalet trafikdödade år 2020 inte får vara fler än 220. Etappmålet innebär en halvering av antalet dödade i trafiken från år 2007 till år 2020.

Relaterade inlägg: