Vad bestämmer EU om?

Innehållsförteckning

Vad bestämmer EU om?

Vad bestämmer EU om?

EU-länderna samarbetar om ett knappt 40-tal olika ekonomiska och politiska frågor – allt från handel och transporter till miljö och konsumentskydd. Frågorna är uppdelade i fyra olika områden där EU-länderna har större eller mindre befogenhet, alltså makt, att ta gemensamma beslut om till exempel nya EU-lagar.

Hur påverkas privatpersoner av EU?

Du kan resa, studera, arbeta och bo i vilket EU-land som helst. Alla kan välja var de vill bo eller söka jobb. Fri rörlighet för personer har blivit möjlig tack vare EU:s inre marknad.

Vad gör EU för demokratin?

EU bygger på rättsstatsprincipen. Det innebär att allt som EU gör bygger på fördrag som medlemsländerna har kommit överens om på frivillig och demokratisk väg. Lag och rätt upprätthålls av ett oberoende rättsväsende. EU-länderna har gett EU-domstolen sista ordet i rättsliga frågor.

Vad innebär det att vara med i EU?

Europeiska unionen kallas också EU. Det är en organisation med europeiska länder.

Hur påverkas du av EU?

EU påverkar direkt eller indirekt cirka 60 procent av besluten i kommuner, landsting och regioner. Ungefär hälften av dessa beslut påverkas direkt av olika EU-lagar och regler som vi måste följa. Några exempel är EU:s miljöregler, livsmedelstillsyn och lagar om antidiskriminering.

Hur bör EU samarbetet utvecklas?

Som svar på FN:s mål för hållbar utvecklingen arbetar EU:s institutioner tillsammans och bidrar ekonomiskt till följande fem mål:

  • Människor – utrota fattigdom och svält i alla former och säkerställa värdighet och jämlikhet.
  • Jorden – skydda kommande generationer från miljöförstöring och utarmning av naturresurser.

Vad är syftet med EU och vad har organisationen för mål?

Från fredsprojekt till handel och gemensam marknad Syftet var att hejda kapprustning och nya krig mellan länderna. ... En grundläggande uppgift för EU har blivit att ta bort olika handelshinder mellan länderna och skapa en så kallad inre marknad.

Hur påverkas världen av EU?

EU-länderna står bakom insatser runtom i världen för att minska fattigdom, bidra till ekonomisk och hållbar utveckling eller främja demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.

Vilken speciell demokratisk roll spelar Europaparlamentet inom EU?

Vilken speciell demokratisk roll spelar Europaparlamentet inom EU och hur är europaparlamentarikerna organiserade? * Europaparlamentet beslutar om EU-lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet. ... Lagstifta, godkänna EU:s budget, godkänna och övervaka kommissionen, välja ordförande till EU-kommissionen.

Vad heter det föredrag där det ställs krav på att EU s medlemsländer ska vara demokratiska?

EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Fördraget tar upp vilka områden EU får fatta beslut om och hur besluten ska gå till. Kallas även Romfördraget. Började gälla 1958.

Relaterade inlägg: