Vem bestämmer över länsstyrelsen?

Innehållsförteckning

Vem bestämmer över länsstyrelsen?

Vem bestämmer över länsstyrelsen?

Landshövding och länsledning Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med en länsöverdirektör. Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas.

Vad gör man på länsstyrelsen?

Länsstyrelsen har många uppgifter. Allt från att vara valmyndighet till att samordna den regionala krisberedskapen. Vi arbetar också med frågor som rör miljö, natur, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder.

Hur tillsätts länsstyrelsen?

Länsstyrelsen leds av en landshövding som regeringen utser i varje län. Även landshövdingens närmaste medarbetare, länsrådet eller länsöverdirektören, utses av regeringen. Personalen i övrigt anställs av länsstyrelsen.

Är länsstyrelsen politisk?

Länsstyrelserna i Sverige Länsstyrelserna är alltså statliga myndigheter till skillnad från regionerna, som är en form av kommun, med fullmäktige som väljs av invånarna.

Vem är chef för länsstyrelsen?

Varje län styrs av en länsstyrelse. Länsstyrelsen är alltså den myndighet som ansvarar för den statliga förvaltningen i varje län. I varje länsstyrelse finns en chef, Landshövdingen. Landshövdingen utses av regeringen.

Hur utses en landshövding?

Landshövdingen är regeringsmaktens främste ställföreträdare i länet. En landshövding utses av regeringen. Landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när denne inte är i tjänst eller har förhinder kallas länsråd eller i de tre länen Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län länsöverdirektör.

Vad gör Länsstyrelsen Västra Götaland?

Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för det hållbara samhället. Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering.

Vilka uppgifter har en landshövding?

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Vad har länen för uppgift?

I varje län finns en länsstyrelse som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har det ansvaret. Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Relaterade inlägg: