Hur påverkas vi i Sverige av EU?

Innehållsförteckning

Hur påverkas vi i Sverige av EU?

Hur påverkas vi i Sverige av EU?

Skattesystemet har påverkats på olika sätt, och Sverige har sänkt skat- tetrycket något sedan medlemskapet. Möjligen kan en viss ökad skatte- konkurrens från EU ha drivit på. Detta har emellertid vägts upp av lägre ränta på statsskulden, lägre medlemsavgift än väntat och bättre tillväxt.

Vem bestämmer vad i EU?

Parlamentet fattar beslut om EU-lagstiftning tillsammans med rådet. Om parlamentet och rådet inte kan komma överens om en viss ny lag införs den inte. Parlamentet väljer Europeiska kommissionens ordförande och godkänner de 27 kommissionsledamöterna. Dessutom antar parlamentet EU:s budgetförslag.

Hur påverkas Sveriges politik av EU?

När det gäller EU-lagar ser rollfördelningen annorlunda ut. I EU är det regeringen som för Sveriges talan och som är med och tar beslut. Det gör regeringen i EU:s ministerråd som består av ministrar från alla EU-länders regeringar. Men riksdagen har ändå möjlighet att påverka EU:s lagstiftning.

Hur beslutas ett fördrag inom EU?

EU:s stats- och regeringschefer ska godkänna förslaget till nytt fördrag. Fördraget ska ratificeras, alltså godkännas, av medlemsländernas nationella parlament. Länder kan också ha folkomröstning. Först när alla medlemsländers parlament har godkänt ett nytt fördrag kan det börja gälla.

Hur påverkas vi av EU?

EU påverkar direkt eller indirekt cirka 60 procent av besluten i kommuner, landsting och regioner. Ungefär hälften av dessa beslut påverkas direkt av olika EU-lagar och regler som vi måste följa. Några exempel är EU:s miljöregler, livsmedelstillsyn och lagar om antidiskriminering.

Hur kan riksdagen påverka EU?

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen innebär att riksdagen inte är ensam om att fatta beslut om lagar som ska gälla i Sverige. Det gör också EU-länderna tillsammans genom EU:s lagstiftande institutioner. Sverige och de andra medlemsländerna har överlåtit en del av rätten att besluta om lagar till EU.

Vilka institutioner finns i EU?

EU-institutionerna

  • Europaparlamentet.
  • Europeiska rådet.
  • Europeiska unionens råd.
  • Europeiska kommissionen.
  • Europeiska unionens domstol.
  • Europeiska centralbanken.
  • Europeiska revisionsrätten.
  • Europeiska utrikestjänsten.

Hur fungerar EU?

EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet bestämmer tillsammans om EU:s lagar och regler. EU-kommissionen föreslår nya lagar. Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar om dem. För att en lag ska bli till måste ministerrådet och Europaparlamentet vara överens.

Hur kan medlemsländerna påverka inom EU?

Du kan påverka EU genom att rösta Det är politiker från EU-länderna som tar beslut om nya EU-lagar i Europaparlamentet och ministerrådet. Du kan påverka inriktningen på EU-politiken genom att rösta i valet till Europaparlamentet och i det svenska riksdagsvalet.

Hur går det till när ett förslag blir till beslut EU?

När ett förslag på ny EU-lag kommer till Europaparlamentet granskas det av ett särskilt utskott. Sedan röstar ledamöterna i parlamentet om lagförslaget. Antingen godkänns det som det är, eller så gör Europaparlamentet ändringar i lagtexten.

Relaterade inlägg: