Vad bestämdes i huvudsak i A enhetsakten?

Innehållsförteckning

Vad bestämdes i huvudsak i A enhetsakten?

Vad bestämdes i huvudsak i A enhetsakten?

Fördraget innebar att den inre marknaden blev verklighet från den 1 januari 1993. Den fria rörligheten för personer och tjänster förblev dock begränsad, även om vissa förbättringar skedde med enhetsakten. Även idén om en ekonomisk och monetär union omnämndes i Europeiska enhetsakten.

Vad innebär det ordinarie lagstiftningsförfarandet?

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet, tidigare medbeslutandeförfarande, är ett förfarande för att anta lagar inom Europeiska unionen. Det inleds genom att Europeiska kommissionen lägger fram ett lagförslag, som sedan behandlas av unionens två lagstiftande institutioner – Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

Vad innebar Europeiska enhetsakten?

Europeiska enhetsakten medförde förändringar av fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och ett europeiskt politiskt samarbete inleddes. ... När Europeiska enhetsakten trädde i kraft blev Europaparlamentet den officiella benämningen (som församlingen själv hade använt sedan 1962).

Vad bestämdes i huvudsak i Maastrichtfördraget?

Fördraget om Europeiska unionen/Maastrichtfördraget I enlighet med fördraget grundas unionen på Europeiska gemenskaperna (första pelaren), med två ytterligare samarbetsområden (andra och tredje pelarna): den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) samt rättsliga och inrikes frågor (RIF).

Vad är en EU resolution?

Genom rådets resolutioner fastställer man i regel det framtida arbetet på ett särskilt politikområde. ... Om resolutionen omfattar ett område som inte enbart faller inom EU:s behörighet blir det en "resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar".

Vad menas med Företrädesprincipen?

Enligt företrädesprincipen har EU-rätten rankas högre än medlemsstaternas nationella rätt. Principen om företräde gäller för alla europeiska rättsakter med bindande kraft. Medlemsstaterna kan alltså inte tillämpa en nationell bestämmelse som strider mot EU-rätten. ... EU-rätten har alltså företräde framför nationell rätt.

Relaterade inlägg: