Vad bestäms i huvudsak i Maastrichtfördraget?

Innehållsförteckning

Vad bestäms i huvudsak i Maastrichtfördraget?

Vad bestäms i huvudsak i Maastrichtfördraget?

Genom fördraget upprättades Europeiska unionen med bland annat en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, en ekonomisk och monetär union och ett samarbete kring rättsliga och inrikes frågor. Ett unionsmedborgarskap inrättades också.

Vad bestämdes i Lissabonfördraget?

Lissabonfördraget innehöll väsentligen samma reformer som Europeiska konstitutionen. Fördraget syftade till att förenkla, effektivisera och demokratisera Europeiska unionen. ... Fördraget gjorde även stadgan om de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande och inrättade en separat ordförande för Europeiska rådet.

När kom Maastrichtfördraget?

Hela kommissionen måste nu också godkännas av parlamentet, som även utser Europeiska ombudsmannen. Undertecknades: den 7 februari 1992 i Maastricht i Nederländerna. Trädde i kraft: den 1 november 1993.

När används subsidiaritetsprincipen?

Inom EU används subsidiaritetsprincipen för att reglera hur unionens icke-exklusiva befogenheter ska utövas. ... Subsidiaritetsprincipen tillämpas enbart på de områden där unionen och medlemsstaterna delar befogenheter med varandra.

Hur länge har EU funnits?

Det europeiska samarbetet föddes ur kontinentens krigströtthet efter två världskrig. Efterkrigstiden surrade av visioner och förhoppningar om ett annorlunda Europa. 1952 inleddes det samarbete som så småningom skulle bli dagens EU. Det rådde fortsatt militär spänning i Europa även efter andra världskrigets slut 1945.

Relaterade inlägg: