Vilket är Sveriges vanligaste trädslag?

Innehållsförteckning

Vilket är Sveriges vanligaste trädslag?

Vilket är Sveriges vanligaste trädslag?

Skogsträd

 • Gran. Granen (Picea abies) är vårt vanligaste träd fastän den etablerade sig i landet i sen tid. ...
 • Tall. Tallen (Pinus sylvestris)var ett av de träd som invandrade medan landisen fortfarande täckte stora delar av Sverige. ...
 • Björk. ...
 • Ek. ...
 • Bok. ...
 • Skogslönnen. ...
 • Asp. ...
 • Rönn.

Vilket är Sveriges vanligaste konstruktionsvirke?

Svar De helt dominerande trädslagen i svenskt byggnadsvirke är gran och tall (furu). För inredning tillkommer bok och ek som vanliga trädslag (främst parkettgolv).

Vilka trädarter är vanligast och avverkas mest i Sverige Varför?

Trädskiktet är det skikt som tydligast karaktäriserar en skog. Våra vanligaste trädslag är tall och gran, men totalt finns i landet inte mindre än 45 olika arter, inklusive de av människan in förda arterna som t ex contortatall (Pinus contorta).

Vilket träslag använder vi mest på träslöjden?

Gran (Picea abies) Granen är Sveriges vanligast förekommande träd och har ett mjukt, lätt och elastiskt virke. Granar kan bli över 400 år gamla, men avverkas ofta långt innan dess.

Vilket är det vanligaste träslaget?

Här listar vi några av de vanligaste träslagen i Sverige och vad du ska tänka på när du behandlar dem.

 • Furu. Tack vare tallens utbredning i Sverige och furans användbarhet är furun vanligt förekommande i såväl inredning och möbelvirke, som båtvirke och byggnadsvirke. ...
 • Gran. ...
 • Ek. ...
 • Ask. ...
 • Björk. ...
 • Lärk.

Vilket träd är vanligast i Skåne?

Våra vanligaste trädslag är gran och tall men totalt finns i vårt land inte mindre än 45 olika arter.

 • Sälg (Salix caprea) ...
 • Björken (Betula) ...
 • Al (Alnus) ...
 • Alm (Ulmus) ...
 • Boken (Fagus) ...
 • Ek (Quercus) ...
 • Hassel (Corylus avellana) ...
 • Lind (Tilia cordata)

Vilka är de två vanligaste trädslagen till Byggvirke?

På nordiska breddgrader är gran det träslag man i första hand bygger med, medan furu av tradition mest används till inredningar och andra snickerier.

Vilket är Sveriges vanligast lövträd?

De vanligaste lövträden är björk och asp. Gran, tall, björk och asp och även andra träd som rönn, sälg och hägg växer i nästan hela landet. En del träd som ek, ask, bok, lönn, alm, lind, oxel och al växer inte i norra Sverige, de växer i södra Sverige.

Vilka lövträd finns i Sverige?

Ordinära lövträd

 • Björk (Betula pubescens och B. verrucosa)
 • Al (Alnus incana och A. glutinosa)
 • Asp (Populus tremula)
 • Rönn och oxel (Sorbus aucuparia och S. intermedia)
 • Sälg (Salix caprea)

Vilka 3 st träslag är vanligast i träslöjden?

 • Spånskiva Består av spån och flisor sammanpressade med lim. Används oftast som blindträ (sådana delar som inte syns), exempelvis under fanér. ...
 • Består av ett ojämnt antal fanér som limmats. i skikt med fiberriktningen åt olika håll. ...
 • Furu. ...
 • Björk. ...
 • Bok. ...
 • Teak Hårt och sandigt träslag. ...
 • Aluminiumplåt.

Relaterade inlägg: