Vad innehåller avgaser från bilar?

Innehållsförteckning

Vad innehåller avgaser från bilar?

Vad innehåller avgaser från bilar?

50 g andra ämnen (= 36,0 g kolmonoxid, 9,5 g kolväte, 3,0 g kväveoxid, 0,25 g svaveldioxid, 0,25 g sot, 0,001 g bly, 0,0006 g aldehyder, 0,00025 g organiska syror, 0,00025 g ammoniak, små mängder bentspyren.

Vad består avgaserna av på en bensin?

Bensin innehåller normalt bensen som kan slinka med avgaserna. Men bensen bildas även vid förbränning. – Eten och propen är ytterligare några kolväten som finns i avgaserna. De bidrar bland annat till bildandet av marknära ozon, som är skadligt för människor, djur och växter.

Hur bildas avgaser?

Bensin och diesel är fossila drivmedel och är mineralbaserade. Med det menas att de är tillverkade av fossila råvaror – råolja som bildats av förmultnade växtdelar och som sedan miljontals år ligger begravt djupt i berggrunden. När drivmedlet förbränns i motorn bildas avgaser som bland annat innehåller koldioxid.

Finns det kväve i bensin?

Få offerter för avgassystem. Kolväten kan frigöras om det finns bensin som inte har bränts i motorn. ... Kväveoxider framställs genom värme från motorn som får kväve och syre att gå ihop. Dessa substanser är alla oundvikliga biprodukter av förbränningsmotorn och bilen som körs på bensin eller diesel.

Vilken information hittar du i däckens varudeklaration?

Till alla nya däck finns en varudeklaration. På den kan du se… Hur lätt det rullar (rullmotstånd).

Vilka farliga ämnen finns i avgaser?

Koloxid (CO) ger andningsbesvär och kan ge upphov till störningar i nervsystemet. Kolväten (HC) kan påverka arvsanlagen och orsaka cancer. Sot och partiklar leder till besvär med luftvägar och andning.

Vilket är det giftigaste ämnet i avgaserna från en förbränningsmotor?

Avgaser i storstäder innehåller många ämnen av vilka några är toxiska eller giftiga. Till de mest skadliga hör kolmonoxid, som bilar alstrar. En bil på tomgång kan ge avgaser med 6-8 % kolmonoxid. Även tobaksrök innehåller kolmonoxid.

Vilket ämne i bensin är cancerframkallande?

Bensen är en ur hälsosynpunkt viktig luftförorening, eftersom den är en välkänd cancerframkallande substans som förekommer i bensin i halter upp till fem procent och som även nybildas i förbränningsprocesser.

Vad gör bilens avgaser?

Den reducerar kväveoxider till kväve och syre, kolmonoxiden till koldioxid och kolväten till koldioxid och vanligt vatten. I en personbil är den byggd av ädelmetaller som platina eller rodium. När avgaserna når katalysatorn påbörjas en kemisk reaktion som pågår i två steg.

Vad betyder drivmedel?

Drivmedel, bränsle eller annat energimedium som används för att driva ett fordon eller en farkost. ... Till skillnad från etanol och biogas är naturgas ett fossilt bränsle, och således inte förnybart.

Relaterade inlägg: