Vad består en värdegrund av?

Innehållsförteckning

Vad består en värdegrund av?

Vad består en värdegrund av?

Era grundläggande värderingar som formar en aktivs, eller organisationens, normer och handlingar. Forskning på området menar att värdegrunden formas av olika värderingar och normer vilket sätter ramarna för vad som anses som gott och rätt. ...

Vad är en bra värdegrund?

Det handlar i princip om vad människorna inom företaget tycker är viktigt och värdefullt för verksamheten. Oftast handlar det om abstrakta värden som exempelvis respekt, det vill säga att alla medarbetare ska respektera varandra, kunderna eller yrket.

Vilka är de 5 grundläggande värdena?

Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. ... Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Vilken värdegrund har du?

Värdegrund, kärnvärden, värderingar, kultur etc. kallar sina för kärnvärden och de är Kvalitet, Säkerhet och Miljöomsorg. För ABB benämns det för Kultur och är viktigt för hur de och deras medarbetare skall uppfattas.

Vad innebär det att ha en värdegrund?

Gemensamma värderingar används för att markera samhörighet med vissa människor eller grupper. De artikulerade gemensamma värdegrunden kan därmed användas för att skapa mening, självkänsla, identitet, värdighet och samhörighet.

Hur kan man jobba med värdegrund?

Att skapa en värdegrund handlar om att skapa ramar för att hantera olikheter. Att jämna ut maktbalansen så att fler kan och vågar uttrycka åsikter som påverkar helheten och hållbarheten. Att förstå att det är en konstant pågående process som ständigt behöver justeras med återkoppling i allt, stort som smått.

Hur ser en värdegrund ut?

En värdegrund består ofta av tre till fem ord som beskriver företagets mest grundläggande och tidlösa värderingar. Syftet är att vägleda det dagliga arbetet inom företaget. Men om värdegrunden inte används riskerar orden i stället att uppfattas som floskler.

Är det viktigt med värdegrund i mitt yrke?

En värdegrund är bra att ha inom en organisation för att försäkra sig om att alla medarbetare strävar efter samma sak. Det som oftast refereras till som kultur på arbetsplatsen är något som blir allt viktigare.

Vad är grundskolans uppdrag?

Skolans uppdrag Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. ... Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.

Vad är ett värde?

Värden[redigera | redigera wikitext] Värden refererar till sådant som vi tycker är gott, rätt eller eftersträvansvärt. Värden utgör kriterier för hur vi uppfattar människor, föremål, idéer, handlingar och situationer som goda, värdefulla, önskvärda, eller dåliga/onda, värdelösa och avskyvärda.

Relaterade inlägg: