Vad betyder den svenska skogen för Sverige?

Innehållsförteckning

Vad betyder den svenska skogen för Sverige?

Vad betyder den svenska skogen för Sverige?

Skogen har länge gett oss råvaran till papper och trävaror. Skogsbrukets restprodukter ger oss också förnybar energi. Den förnybara skogsråvaran kan utöver det bidra i omställningen av Sveriges ekonomi från fossilberoende till biobaserad och kretsloppsanpassad.

Vad består svensk skog av?

Så här ser den svenska skogen ut Hela 83 procent av den svenska skogsmarken täcks av barrskog, blandskog till 12 procent och ren lövskog till 5 procent. Virkesvolymen utgörs av gran till 40 procent, därefter kommer tall med 39 procent följt av björk med 13 procent och övriga lövträdslag med 8 procent, se figur 5.

Vad gör vi av den svenska skogen?

Aktivt brukad skog ger störst klimatnytta. En skog som sköts om växer och binder mycket koldioxid. När träden avverkas gör de nytta genom att ersätta fossila råvaror som betong, stål och olja.

Hur mycket naturskog finns i Sverige?

Ett mellanting är naturskog, skog som inte har utsatts för mänsklig verksamhet på 150 år. Urskogarna i världen blir allt mer sällsynta på grund av skogsavverkning och jordbruk. I Sverige finns 85 000 hektar urskog, ungefär 0,3 procent av den totala skogsarealen.

Hur viktig är skogsindustrin för Sverige?

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar som skapar sysselsättning i hela landet. Med sin förnybara råvara har skogsindustrin och skogsindustrins produkter en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart, biobaserat samhälle.

Vad används den svenska skogen till?

Skogen som avverkas i Sverige används framförallt till sågade trävaror (ca 46 %), och till massaved (ca 42%) och resten går till energived och specialsortiment som t. ex. stolpar.

Vad blir det av skogen?

Skog är inte bara träd. En miljö där träden har en central roll som värdväxter för tusentals andra skogslevande arter. I ett naturligt skogsekosystem går träd genom hela livscykeln: de gror, växer, blir gamla, dör och faller. De döda stammarna bryts långsamt ner och skapar ett hem för många organismer.

Vilka tre skogstyper finns i Sverige?

  • Fjällbjörksregionen.
  • Norra barrskogsregionen.
  • Södra barrskogsregionen.
  • Södra lövskogsregionen.

Vem äger den svenska skogen?

Nästan hälften av Sveriges skogar ägs av 320.000 privatpersoner. En fjärdedel ägs av privata skogsbolag. Den sista fjärdedelen ägs av staten, kommuner och kyrkan.

Hur mycket gammal skog finns i Sverige?

Arealen gammal skog i hela landet var då ungefär en miljon hektar. Arealen skog med en medelålder över 140 år i norra Sverige och 120 år i södra Sverige har därefter ökat. Skog i denna åldersklass har, i produktiv skog utanför formella skydd, idag ökat till cirka 1,7 miljoner hektar.

Relaterade inlägg: