Vad är asfalt gjord av?

Innehållsförteckning

Vad är asfalt gjord av?

Vad är asfalt gjord av?

Asfaltmassa består till runt 94 procent av krossat stenmaterial, resten av bindemedlet bitumen, som ger asfalten dess svarta färg. För att kunna ge de egenskaper som efterfrågas kan bland annat stenmaterial, stenstorlek och bindemedel varieras.

Hur påverkas styvheten hos bitumen av temperatur?

Från data på styvhet och brotthållfasthet hos bitumen och asfalt kan man beräkna betingelserna när temperatursprickor kan förväntas uppträda. Laboratoriestudier har visat att tendensen för sprickbildning är starkt relaterat till styvheten vid låga temperaturer.

Är bitumen farligt?

Särskilt för Asfalt, bitumen : Vid brand/upphettning bildas mycket giftiga gaser/ångor. I slutna förvaringstankar kan svavelväte ackumuleras till farliga koncentrationer.

Vilket av följande ämnen är ett bindemedel?

Målarfärger

 • Lim animaliskt, vegetabiliskt, syntetiskt.
 • Linolja och andra torkande oljor.
 • Harts – natur- och konstharts.
 • Akrylharts (en konstharts)
 • Latex.
 • Gummi arabicum.
 • Ägg för äggtempera och äggoljetempera.
 • Asfalt.

Hur varmt är asfalt?

Varm asfalt tillverkas vid ungefär 150°C. Halvvarm asfalt tillverkas vid cirka 90°C och används framförallt på det lågtrafikerade vägnätet i mellersta och norra Sverige. Det går även att blanda asfalt helt kallt. Då används en emulgering av bitumen och vatten.

Hur tillverkas bitumen?

Bitumen (betoningen ligger på andra stavelsen) är ett bindemedel bestående av kolväten. Det framställs ur petroleum och benämns i vissa fall populärt asfalt. Det används som bindemedel i ytbeläggning för körbara ytor (asfaltbetong), men också som ytlager på takpapp och vissa isoleringsmaterial.

Vad är Asfaltgranulat?

Asfaltgranulat Returasfalt som sönderdelats i mindre partiklar, vanligen med kornstorlek mindre än 25 mm, innehållande ballast och bindemedel, bitumen. Bitumen Mörkbrunt till svart, svårflyktigt, fast till halvfast material med bindande förmåga. Framställs vanligen genom raffinering av petroleum.

Är det farligt att andas in asfalt?

– Huvudbudskapet av IARC-studien är att vi inte ser tecken till ökad lungcancerrisk vid arbete med den asfalt som kallas bitumen, säger Per Gustavsson. Risken för takbeläggning med asfalt blev uppklassad av forskarna i IARC till riskgrupp 2A, som innebär ”sannolikt cancerframkallande”.

Hur länge håller en asfaltering?

Hur länge håller asfalten? En större landsväg, Europaväg eller riksväg, behöver ett nytt slitlager (de översta tre centimetrarna av beläggningen) ungefär vart sjätte till vart tionde år, beroende på trafikmängd. För kommunala gator med mindre trafik, och lägre hastigheter, kan tiden mellan åtgärderna vara cirka 20 år.

Vad binder i målarfärg?

Målarfärg

 • Pigment är kemiska ämnen som ger färgen dess kulör. ...
 • Bindemedel är den del som binder ihop pigmenten, stelnar färgen när den strukits på och får den att torka och fästa vid underlaget. ...
 • Lösningsmedel har till uppgift att reglera färgens viskositet, det vill säga färgens konsistens.

Relaterade inlägg: