Får man behålla fornlämningar?

Innehållsförteckning

Får man behålla fornlämningar?

Får man behålla fornlämningar?

Får man behålla fornfynd om man hittar ett? Kulturmiljölagen säger att man är skyldig att erbjuda fyndet till staten för inlösen mot betalning. Detta gäller: fynd helt eller delvis gjorda av ädelmetall, koppar, brons eller annan legering med koppar.

Vem ansvarar för kulturmiljön i landet?

Enligt kulturmiljölagen är det en "nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.

Hur känner man igen en fornlämning?

Du kan själv ta reda på var det finns kända registrerade fornlämningar genom att använda dig av Riksantikvarieämbetets kartverktyg Fornsök, där alla kända fornlämningar registreras.

Vem äger fornfynd?

Den som hittar ett fornfynd är i vissa fall skyldig att rapportera det till Länsstyrelsen eller till Polisen. Det är sedan Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in fornfyndet och i så fall vilken ersättning och hittelön upphittaren får.

Får man behålla arkeologiska fynd?

Staten har förköpsrätt till vissa fornfynd vilket betyder att upphittaren ska erbjuda staten att köpa föremålen. Inlösensersättningen motsvarar fyndets hela värde och är skattepliktig. Fornfynd som staten inte löser in återlämnas till upphittaren.

I vilken bygghandling ser man om det finns fornlämningar som ska skyddas inom arbetsområdet?

Fornlämningar som riskerar att skadas under byggtiden skall skyddas genom utmärkning eller inhägnad. Aktuella inhägningsområden markeras i bygghandling. Ja. Samt hänvisning till markeringar med nummer och typ på planritningar.

Vad är kulturminnen?

Kulturmiljölagen föreskriver att kyrkobyggnader och kyrkotomter som tillhör svenska kyrkan ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde, utseende och karaktär bevaras. Är de byggda eller anlagda före 1940 får de inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

Vem ansvarar för K märkta hus?

Om byggnaden är byggnadsminne är det länsstyrelsen som skall informeras. Underhåll bekostas av fastighetsägaren. I vissa fall kan länsstyrelsen ge bidrag för antikvariska överkostnader.

Vad är en fornlämning?

Fornlämningar i kulturmiljölagen. Med begreppet fornlämning avses enligt kulturmiljölagen (KML) ”lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna”.

Får man sälja fornfynd?

Om någon hittar eller förvärvar ett fornfynd som omfattas av kulturminneslagen, är personen skyldig att överlåta alternativt erbjuda staten att köpa föremålet. Om man underlåter att göra detta, begår personen så kallat fyndbrott.

Relaterade inlägg: