Vilken omfattning och utformning ska den sociala dokumentationen ha?

Innehållsförteckning

Vilken omfattning och utformning ska den sociala dokumentationen ha?

Vilken omfattning och utformning ska den sociala dokumentationen ha?

Den sociala dokumentationen ska enbart innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att säkerställa att den enskilde får den vård och omsorg som är beviljad och överenskom- men. Behovet av att dokumentera under genomförandet av en beslutad insats varierar beroende av insatsens karaktär och vilken person det gäller.

Vad menas med social dokumentation ge ett exempel?

Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal. Genomförandeplan. Levnadsberättelse.

Vad är en social dokumentation?

Vad är social dokumentation? Omvårdnadspersonalen har enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera viktiga saker som händer med dig. Det kallas för social dokumentation.

Vad består den sociala dokumentationen av?

Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs.

Hur dokumenterar man inom LSS?

Genomförande av insatser ska dokumenteras i den verksamhet där insatsen utförs och ska hållas samman i en akt*. Handlingar som hör till akten ska förvaras hos den som enligt lag är skyldig att dokumentera. I omsorgsförvaltningen finns den ursprungliga personakten hos Myndighetsenheten.

Vad är skillnaden mellan dokumentation av hälso och sjukvårdsinsatser och social dokumentation?

Utförda hälso- och sjukvårdsinsatser ska dokumenteras inom ramen för hälso- och sjukvårdsjournalen, vilken inte är densamma som den sociala journalen. Dokumentationen är utformad på olika sätt i olika kommuner och kan till exempel kallas för vårdprocesser eller vårdplan.

Vad finns det anvisningar om hur den sociala dokumentationen ska gå till?

Dokumentationen i den sociala journalen utgår från genomförandeplanen. ... Det betyder att vardagliga insatser som utförs enligt vad man kommit överens om inte behöver dokumenteras. Det som avviker från genomförandeplanen ska dokumenteras i social journal.

Vad ska skrivas i treserva?

Vad ska journalen innehålla? Den sociala journalen skapas i Treservas klient i direkt samband med att insatsen fördelats till verksamheten från beställare. Anteckningar i den sociala journalen ska alltid skrivas sakligt och med respekt för den enskilde.

Vad innebär det att dokumentera i en journal?

Huvudsakligen är det detta som ska dokumenteras i journalen: Händelser som påverkar hur stödet ges. Förändringar i mående, färdigheter och situation –förbättringar och försämringar. Åtgärder. Hur situationen utvecklas.

Vad dokumenteras i en dokumentation enligt SoL?

Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras2. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Det framgår av bestämmelserna i 11 kap. 5 § SoL.

Relaterade inlägg: