Vilka drabbas av människohandel?

Innehållsförteckning

Vilka drabbas av människohandel?

Vilka drabbas av människohandel?

Trafficking drabbar främst kvinnor och barn. Människohandel kan ske för olika utnyttjandesyften; organhandel, adoption och slavarbete. Huvudparten av all människohandel sker för sexuella ändamål och står för ca 60- 70 % av all människohandel. Av dem är ca 95 % kvinnor och barn.

Vad säger lagen om människohandel?

Den som utnyttjar en person i tvångsarbete, arbete under uppenbart orimliga villkor eller tiggeri, döms för människoexploatering. Straffet är fängelse i högst fyra år. ... Straffet är fängelse i lägst två och högst tio år.

Vad är människohandel för sexuella ändamål?

Människohandel för sexuella ändamål har beskrivits som en form av slaveri. De brottsutsatta är vanligen kvinnor och flickor. Flera maktordningar kopplade till kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomisk situation har betydelse för varför människor utnyttjas i människohandel. ...

Vad är kvinnohandel?

Människohandel, i Sverige ofta kallat trafficking, är en term definierad av FN som innebär rekrytering, transportering, överförande, husering av eller mottagande av vuxna människor genom användande av hot, våld eller andra former av tvång, kidnappning, bedrägeri, lurendrejeri eller genom att missbruka en maktposition/ ...

Hur kan man bekämpa människohandel?

BRÄNNPUNKT | MÄNNISKOHANDEL

  1. Ökade resurser. Kampen mot människohandeln måste påverka prioritering i EU-budgeten. ...
  2. Stärkt kriminalpolitiskt samarbete. ...
  3. Export av den svenska sexköpslagen. ...
  4. Stärkt stöd till offer. ...
  5. Skärpt straff för människohandel. ...
  6. Sverige ska respektera reflektionstiden.
BE

Vad är definitionen på människohandel?

Förenklat uttryckt avses med människohandel en handling som rekrytering, förflyttning eller inhysande av en person med hjälp av medel som tvång, hot, bedrägeri eller andra otillbörliga påtryckningar i syfte att utnyttja personen på något sätt.

Vilka är mest utsatta för sexhandel?

7 av 10 utsatta är flickor eller kvinnor. Majoriteten av dessa utnyttjas sexuellt. Förutom prostitution och andra former av sexuellt utnyttjande utsätts många av människohandelns offer för tvångsarbete, krigstjänst, tiggeri, brottslig verksamhet, handel med organ eller andra former av utnyttjanden.

Vad är barnhandel?

Handel med barn (child trafficking på engelska) innebär enligt såväl internationell som svensk rätt att någon till exempel rekryterar, transporterar eller inhyser ett barn och tar kontroll över henne eller honom i syfte att utnyttja barnet på olika sätt. ... Människohandel kan dock även ske inom ett lands gränser.

Hur många kvinnor utsätts för människohandel?

Miljontals människor i världen utsätts för människohandel varje år och omkring en tredjedel av dessa är barn. 7 av 10 utsatta är flickor eller kvinnor.

Hur påverkas samhället av människohandel?

Det är uppenbart att människohandeln kan få förödande konsekvenser för offrens fysiska och psykiska hälsa och för deras juridiska, sociala och ekonomiska situation, både på kort och lång sikt. Utöver följderna för de drabbade påverkar människo- handeln också samhället negativt.

Relaterade inlägg: