Vad händer vid Depolarisation?

Innehållsförteckning

Vad händer vid Depolarisation?

Vad händer vid Depolarisation?

Hjärtats elektriska aktivering Då myokardcellerna aktiveras sker en plötslig förändring i genomsläpplighet för natriumjoner som snabbt strömmar in i cellen och leder till en så kallad depolarisation och en aktionspotential. ... Efter depolarisationen följer en refraktärperiod, då cellerna inte kan aktiveras.

Hur Fortleds aktionspotential?

Ett axons tjocklek/diameter varierar mellan olika nervceller, från 0,1 upp till 20 mikrometer. Ju tjockare axon, desto snabbare fortleds nervimpulsen. Axon som är runt 1 mikrometer eller mer i tjocklek är omgivna av en myelinskida.

Vad utlöser en aktionspotential?

En aktionspotential går från en enskild motorisk nerv via dess axon ut till muskeln. Då aktionspotentialen når nervens ändplatta utlöser den en aktionspotential i muskeln. Aktionspotentialen fortleds därefter i muskelfibrernas längsriktning, vilket i sin tur utlöser en kontraktion i den samma.

Vad består ett neuron av?

Varje nervcell har en lång nervtråd som kallas axon. Axonerna leder signaler ut från nervcellen. Nervceller har också flera kortare utskott som kallas dendriter. Dendriterna leder signaler in till cellen.

Vad är Platåfasen?

FAS 2 (PLATÅFAS): Ungefär samtidigt med öppnande av K+-kanaler i fas 1 öppnar också långlivade Ca2+-kanaler varvid Ca2+ flödar in. Detta Ca2+-inföde är långvarigt och ger upphov till platåfasen vars varaktighet gör att det mesta av kammarmyokardet kontraherar samtidigt.

Vad gör Purkinjefibrer?

Purkinjefibrer (Purkinjetrådar) upptäcktes 1839 av den tjeckiske anatomen Jan Evangelista Purkyně. Dessa celler styr kontraktionen i hjärtats kammare.

Hur förmedlar nervcellen information om styrkan på ett stimuli?

En aktionspotential eller nervimpuls är det sammansatta elektrokemiska fenomen längs nervcellers utskott (processer) som följer till exempel på signalöverföringen i en synaps. ... Impulsen sprids sedan i nervcellen och dess utskott, och fortsätter sedan till andra celler via synapser eller motoriska ändplattor.

Vad kallas det när en aktionspotential utlöses på grund av stimulerande aktivitet i flera synapser?

Ibland kan depolariseringen vara så stor att den passerar tröskeln för att utlösa aktionspotentialer, alltså är GABA-synapsen excitatorisk.

Varför kan man inte utlösa en ny aktionspotential under en pågående aktionspotential?

Under merparten av aktionspotentialen är myokardcellen absolut refraktär för ytterligare stimuli; dvs ett ytterligare stimuli kan inte utlösa en ny aktionspotential, oavsett stimulis intensitet. ... Refraktärperioder under aktionspotentialen.

Vad gör en cellkropp?

Nervceller består av en cellkropp och ett väldigt långt utskott , en axon, som ansluter till och skickar information till andra nervceller. Det är viktigt att båda dessa delar är på rätt plats för att nervsystemet ska fungera korrekt.

Relaterade inlägg: