Vad ingår i en arbetsmiljöpolicy?

Innehållsförteckning

Vad ingår i en arbetsmiljöpolicy?

Vad ingår i en arbetsmiljöpolicy?

Ni ska ta fram en arbetsmiljöpolicy. I den ska ni beskriva hur arbetsförhållandena ska vara i er verksamhet för att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö. Vid utarbetandet av policyn ska ni beakta både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som inverkar på arbetsmiljön.

Hur är en bra arbetsplats?

Hur arbetsplatsen ser ut handlar inte bara om maskiner och lokaler. Tillgång till bra luft, en säker omgivning, vacker inredning, kroppsvänliga möbler och redskap gör arbetsmiljön bättre. Det finns många lagar och regler som styr hur man ska bygga och utforma arbetslokaler.

Hur ska en bra arbetsmiljö vara?

Viktiga faktorer för en bra arbetsmiljö är:

 • Bra stämning.
 • Bra chefer.
 • Får lära nytt.
 • Nöjd med sin arbetsinsats.
 • Tydliga mål.
 • Jobb och fritid går att förena.
 • Inflytande.
 • Bra fysisk miljö

Vad kan dålig arbetsmiljö leda till?

En dålig fysisk arbetsmiljö kan leda till en rad olika skador. Exempelvis kan ett konstant buller, även ett dovt sådant, leda till att du får en bestående hörselskada. Din bristfälliga ergonomi framför datorn kan leda till belastningsskador du får dras med i år framöver.

Vilka delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet bör ingå i den årliga uppföljningen?

I arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete ingår också att bedöma om verksamheten medför risk för ohälsa eller olycksfall. Planerade ändringar i verksamheten ska också riskbedömas. Det kan till exempel vara personalförändringar, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning.

Vad ska ingå i en arbetsmiljöplan?

Arbetsmiljöplanen ska innehålla en beskrivning av vilka regler som gäller vid byggarbetsplatsen, hur den är organiserad och så en beskrivning av riskerna samt hur dessa ska förebyggas. Mer detaljerad information finns i Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3).

Vad är den fysiska arbetsmiljön?

 • Fysisk arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön - det som syns, hörs eller luktar - är ofta det som ligger närmast till hands när vi tänker på arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön kan vara skrivbord och stolar, datorer, värme, utrymme, ventilation och buller.

Vad krävs för att skapa en bra arbetsmiljö?

 • Förebyggande – att skapa en bra arbetsmiljö För att få en god arbetsmiljö måste arbetsmiljöarbetet finnas med när man planerar verksamheten och i det dagliga arbetet. Det har visat sig att på arbetsplatser där arbetsgivare och anställda har ett bra arbetsmiljöarbete finns också en god patientsäkerhet.

Vad är en bra resurs i arbetsmiljöarbetet?

 • En bra resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är företagshälsovården. De har en bred kompetens inom olika områden och kan hjälpa till med riskbedömningar, men även åtgärder som till exempel utbildningar i ergonomi.

Relaterade inlägg: