Vilka delar består en bränslecell av?

Innehållsförteckning

Vilka delar består en bränslecell av?

Vilka delar består en bränslecell av?

Bränslecellen består av en elektrolyt (ämne som kan leda ström eftersom det innehåller joner som är små laddade partiklar) mellan två elektroder, katoden, som är positiv, och anoden, som är negativ.

Vad får man ut från en bränslecell?

Bränslecellen är som ett stort bilbatteri som fungerar enbart när bränsle (vätgas) tillförs. Då sker en kemisk reaktion mellan vätgasen (H2) och syret (O2) som konverterar kemisk energi till elenergi. Ut kommer el och vatten (H2O).

Vad används oftast som bränsle i en bränslecell?

I en traditionell bränslecell är bränslet oftast vätgas som reagerar med luftens syre. Den kemiska energin omvandlas i bränslecellen till el (elektroner), vatten och värme. ... Även etanol eller metanol används som bränsle, men även här blir biprodukten koldioxid.

Vad är hydrogen bränsle?

Väte är framtidens energi Väte kombinerat med syre kan omvandlas till elektricitet med hjälp av bränsleceller där rent vatten blir den enda biprodukten. Bränsleceller som drivs av väte är miljövänliga energikällor som numera används flitigt inom fordons- och båtindustrin.

Hur funkar Vätgasbil?

Bränslecellsbilen är en sorts elbil med elmotor, men i stället för att ha batterier producerar bilen sin egen el i en så kallad bränslecell med hjälp av vätgas. I bränslecellen möter vätgasen syre från luften. Under den kemiska processen frigörs elektroner som börjar röra sig och ger upphov till en ström – alltså el.

Vad gör en bränslecell?

En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet. Restprodukten är rent vatten och det bildas också värme i processen som kan tas om hand.

Vad kostar det att köra på vätgas?

Vad kostar det att tanka vätgas? För en vanlig personbil kostar det ca 9 kr milen, strax under kostnaden för diesel och bensin per mil.

Var används bränsleceller?

Bränsleceller används som kraftvärmeanläggningar och även som UPS och backup-system på flera sjukhus i USA och Tyskland. Sjukhus har i regel flera olika system, dieselmotorer och batterisystem som kan träda i kraft i händelse av strömavbrott.

Vad som händer i en bränslecell?

En bränslecell har en anodsida och en katodsida som separeras med ett membran. ... Protonerna passerar genom membranet. På katodsidan förenas elektronerna och protonerna samt ansluter till syrgas (O2) från luften. Reaktionen ger vatten (H2O).

Vad är vätgas bränsle?

Vid rumstemperatur och normalt tryck är vätgas gasformigt. Vätgas är en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär energikälla, men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Vätgas används också som en insatsråvara, exempelvis inom kemiindustrin.

Relaterade inlägg: