Vad Beslutar bolagsstämman om?

Innehållsförteckning

Vad Beslutar bolagsstämman om?

Vad Beslutar bolagsstämman om?

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ och därmed överordnad både styrelse och verkställande direktör. På en bolagsstämma fattar aktieägarna beslut enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Alla aktieägare har genom sin närvaro eller genom representation rätt att utöva sin rösträtt på bolagsstämman.

Vad är en bolagsstämma?

I praktiken handlar en stämman om att aktieägarna i ett bolag har tillfälle att närvara vid möten där det tas beslut rörande bolagets organisation och interna förhållanden. Beslut som fattas på en bolagsstämma kan exempelvis gälla ändring av bolagsordningen, val av styrelse och vinstutdelning.

När ska årsstämman hållas?

När måste bolagsstämman hållas? Årsstämman måste hållas enligt lag och den ska äga rum inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. En extra bolagsstämma ska hållas om styrelsen anser att det finns skäl för det och den kan hållas vid vilken tidpunkt som helst under året.

Vem ska kallas till bolagsstämma?

Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid bolagsstämman. En aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utöva sin rätt genom ett ombud.

Vad krävs för bolagsstämma?

Stämman ska vara tidigare än vad som står i bolagsordningen. Stämman ska vara senare än vad som står i bolagsordningen. Aktieägarna ska besluta om ändringar i bolagsordningen som kräver högre majoritet än minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de aktier som är företrädda på stämman.

Vem beslutar om vds lön?

Ditt arvode som styrelseledamot bestäms vid bolagsstämman (8 kap. 23 a § aktiebolagslagen (ABL)). Vid beslut på bolagsstämman som inte utgör val fattas beslut genom majoritet, det vill säga det förslag som fått mer än hälften av de avgivna rösterna (7 kap. 40 § ABL).

När är det bolagsstämma?

Enligt aktiebolagslagen ska aktiebolag hålla ordinarie bolagsstämma (årsstämma) senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

När ska Årsstämmoprotokoll skickas till Bolagsverket?

Vissa gånger ska du skicka protokollet till oss, andra gånger behövs det inte. Du ska till exempel skicka med protokollet när du anmäler: nyemission. ändring av företrädare och revisor.

Var ska stämman hållas?

Bolagsstämman ska hållas på den ort där bolagets styrelse har sitt säte. I bolagsordningen får det dock föreskrivas att stämman ska eller kan hållas på annan angiven ort i Sverige.

Relaterade inlägg: