Har psykisk ohälsa ökat?

Innehållsförteckning

Har psykisk ohälsa ökat?

Har psykisk ohälsa ökat?

Den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Svenska Läkaresällskapet har i en rapport kommit med förslag på åtgärder där skolan utgör den mest relevanta arenan för förändringar.

Vilka former av psykisk ohälsa har ökat?

De diagnoser som främst bidrar till ökningen är depressioner och olika ångestsyndrom. Diagnoser som tyder på skadligt bruk och beroende av olika substanser ökar också, särskilt bland unga män.

Vilka faktorer påverkar psykisk ohälsa hos unga?

Även andra faktorer har betydelse för skillnader i barns och ungas psykiska hälsa, exempelvis föräldrarnas födelseland och utbildningsnivå samt familjetyp. Uppväxtvillkoren påverkar dessutom den psykiska hälsan som vuxen, och utsatthet i barndomen ökar risken för att man senare i livet ska få psykiatrisk vård.

Hur mycket har psykisk ohälsa ökat?

För flickorna ökade andelen från 30 procent 2013/14 till 41 procent 2017/18, och för pojkarna ökade andelen från 19 till 30 procent. Det är de högsta andelarna för 11-åriga flickor och pojkar sedan studien började 1985/86.

Varför har depression ökat?

Psykisk ohälsa bland unga ökade under perioden 1985–2014. Vi har undersökt tänkbara orsaker till det, och ser att brister i skolans funktion och förändringar på arbetsmarknaden kan vara två anledningar. Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa.

Vilka grupper i Sverige drabbas i högre utsträckning av psykisk ohälsa?

Under 2018 uppgav 17 procent av befolkningen 16–84 år att de har ett nedsatt psykiskt välbefinnande (figur 1). En högre andel kvinnor än män uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande. År 2018 var andelen 20 procent bland kvinnor och 14 procent bland män.

Hur många ungdomar i Sverige lider av depression?

Unga kvinnor uppger oftare depression Totalt 4 procent av befolkningen 16–84 år svarade att de fått diagnosen depression under det senaste året. Kvinnor i åldern 16–29 år svarade oftare att de fått denna diagnos jämfört med män i alla åldrar och jämfört med kvinnor i åldern 45 år eller äldre (figur 3).

Hur kan man förebygga psykisk ohälsa hos unga?

Förbättra elevhälsan. Eftersom skolan möter i stort sett alla barn varje dag är skolan den kanske allra viktigaste arenan för ett förebyggande arbete och för att tidigt upptäcka och ge stöd till barn som visar tecken på psykiska problem.

Vad kan leda till psykisk ohälsa?

Det finns många olika orsaker till psykisk ohälsa. Alla människor är olika känsliga för påfrestningar under livet. En påfrestning kan vara stress, oro, ångest och sorg. Psykisk ohälsa kan påverkas av arv och miljö.

Relaterade inlägg: