Hur beräkna förväntad avkastning?

Innehållsförteckning

Hur beräkna förväntad avkastning?

Hur beräkna förväntad avkastning?

För att göra beräkningar av aktiers förväntade avkastning används ofta Capital-Asset-Pricing-Model (CAPM) som ser ut enligt följande: RF = RF +  ( RM – RF).

Vilka två delar består den förväntade avkastningen av?

Man brukar säga att börsens avkastning består av två delar – den riskfria räntan och en riskpremie för att man tar på sig aktierisk. Om vi vill ha möjlighet till en högre avkastning i framtiden gäller alltså att vi behöver ta mera risk.

Vad är Kapitalmarknadslinjen?

Kapitalmarknadslinjen, som är kärnan av CAPM, beskriver ett linjärt samband mellan den förväntade avkastningen hos marknadsportföljen och den riskfria räntan. När kapitalmarknadslinjen är bestämd så återstår det att bestämma sambandet mellan tillgångens avkastning och marknadsportföljens avkastning.

Vilken information ger lutningen på CML?

Den optimala portföljen för en investerare lokaliseras genom att hitta den punkt på Capital Market Line, (CML), som tangerar den effektiva fronten. Då lutningen på CML beskrivs av Sharpekvoten, finner man den optimala portföljen genom att maximera kvoten.

Vad är riskjusterad avkastning?

Översatt på finansspråk, betyder det att man som investerare uppnår god riskjusterad avkastning. Detta är ett mått på hur väl investeringen och portföljen avkastar i förhållande till den risk man tagit. Ofta förknippas portföljer och fonder med låg risk också med låg avkastning.

Kan man leva på avkastning?

Det krävs vanligtvis att man har sparat ihop miljonbelopp för att det skall gå att leva på avkastningen från det sparade kapitalet. Det är bättre att spara ihop extra mycket pengar så att man kan göra mindre riskfyllda investeringar med lägre avkastning än att ta mer risk för en högre avkastning.

Vad är företagsspecifik risk?

En av de mest grundläggande riskerna som existerar när du handlar med aktier är den företagsspecifika risken. Eftersom en aktie är en ägarandel av ett företag innebär det att du som andelsägare utsätts för en mängd olika risker, beroende på vilken bransch ditt bolag är verksamt i.

Vad visar CML?

Av CML kan vi lära oss en del om marknadspriset på risk. Från tidigare vet vi att CML är en rät linje som förbinder en riskfylld portfölj med en riskfri tillgång. , där e betecknar en effektiv portfölj och m marknadsportföljen.

Vad är ett beta värde?

Beta är ett nyckeltal som används som riskmått. Det anger hur mycket en akties pris historiskt har svängt upp och ned i förhållande till börsen, som ses som ett jämförelseindex.

Hur beräknas förväntad avkastning och risk för en tillgång?

Om en tillgångs avkastningar varierar i motsatt riktning mot marknadens avkastning innebär tillgången en försäkring (en hedge) mot dåliga tider och har en riskpremie < 0. beräknas med en riskjusterad diskonteringsränta som tar hänsyn till risken och ges av riskfri ränta + riskpremie (= förväntad avkastning).

Relaterade inlägg: