Vad bestämmer plan- och bygglagen över?

Innehållsförteckning

Vad bestämmer plan- och bygglagen över?

Vad bestämmer plan- och bygglagen över?

Plan- och bygglagen reglerar både vad en detaljplan måste innehålla och vad den får innehålla. Vissa regleringar, som markanvändning och genomförandetid, måste finnas med. Andra, som bestämmelser om utformning och placering av byggnader samt markens höjdläge, får regleras när det behövs.

Vad är en byggnad enligt plan- och bygglagen?

En byggnad definieras enligt Plan- och Bygglagen som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i ...

När gäller plan- och bygglagen?

I plan- och bygglagen ställs det krav på tekniska egenskaper på byggnadsverk. Byggnadsverk ska ha vissa tekniska egenskaper. Kraven gäller inte bara vid uppförande utan även vid ombyggnad, annan ändring och flyttning.

Vilka olika typer av planer finns det enligt PBL?

Det svenska planeringssystemet enligt plan- och bygglagen (PBL) utgörs av regionplan, översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplan. Det är enbart områdesbestämmelser och detaljplan som är juridiskt bindande.

Hur länge gäller en detaljplan?

En detaljplan får alltid en genomförandetid som kan variera mellan fem och femton år. Bestämmandet av tiden ska ske så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen under angiven tid. Efter genomförandetiden fortsätter planen att gälla till det att kommunen väljer att upphäva eller ändra detaljplanen.

Vad ska regleras i en detaljplan?

Detaljplanen ska redovisa hur mark- och vattenområden inom planområdet får användas. Kommunen ska också bestämma och ange gränserna för vad som är allmän plats, kvartersmark och vattenområde. Utöver allt som en detaljplan ska innehålla finns i lagen bestämmelser om vad detaljplanen dessutom får reglera.

Vilka Varsamhetskrav ställs vid ändring av en byggnad?

Ändringar av en byggnad ska enligt plan- och bygglagen (PBL) alltid utföras varsamt. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara.

Vad räknas som industribyggnad?

Industribyggnad. En industribyggnad är en byggnad som är inrättad för industriell verksamhet och som inte utgör kraftverksbyggnad (2 kap. 2 § FTL).

När gäller detaljplan?

Detaljplanen gäller tills vidare En detaljplan börjar gälla när kommunens antagandebeslut har vunnit laga kraft, alltså när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat kommunens beslut att anta planen. Då har du en garanterad rätt att bygga enligt planen under planens genomförandetid.

När ska en detaljplan upprättas?

Bebyggelse ska prövas med detaljplan om åtgärden gäller: En ny sammanhållen bebyggelse – om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen. En bebyggelse som ska förändras eller bevaras – om regleringen behöver ske i ett sammanhang.

Relaterade inlägg: