Vilka faktorer påverkar medellivslängden?

Innehållsförteckning

Vilka faktorer påverkar medellivslängden?

Vilka faktorer påverkar medellivslängden?

Även om männen knappat in på senare tid, är skillnaden i Sverige fortfarande drygt tre år. Inte lika känt, däremot, är att det finns helt andra faktorer som påverkar medellivslängden ännu mer. Forskarna kallar dem för socioekonomiska faktorer, det vill säga skillnader i utbildning, klassposition och inkomst.

Hur länge kommer jag att leva?

År 2019 var medellivslängden i Sveriges befolkning 83,1 år. Det är en ökning med 0,6 år sedan 2018, och med 2,3 år sedan 2006. Kvinnors medellivslängd var 84,7 år och mäns medellivslängd var 81, (figur 1). Kvinnor förväntas alltså leva 3,4 år längre än män.

Hur räknar män ut medellivslängden?

Medellivslängden beräknas utifrån antalet dödsfall i varje enskild årgång. När forskarna till exempel beräknar dödligheten för 73-åriga män, dividerar de antalet 73-åriga män som dog det aktuella året med det totala antalet 73-åriga män i befolkningen.

Vilka orsaker tror män ligger bakom den ökade livslängden?

Ändå har medellivslängden i Sverige fortsatt att öka. Det har de senaste 20 åren berott framför allt på att risken att dö i högre åldrar har minskat. Karin Modig lyfter fram att färre insjuknar i hjärt-kärlsjukdomar, men också att risken att dö för den som blir sjuk har minskat.

Vad finns det för orsaker till att medellivslängden ökar i världen?

Människor över hela världen lever idag mycket längre än för två decennier sedan. Förklaringen är bland annat att färre dör i hjärt- och kärlsjukdomar i höginkomstländer samtidigt som barnadödligheten minskat i låginkomstländer.

Vad kan orsaken vara att medellivslängden i andra länder ökar i snabbare takt än i Sverige?

Kanske biologi och tillfälligheter avgör. Sannolikheten att uppnå hög ålder har förbättrats sedan början på förra seklet. Dödlighet och även sjuklighet har koncentrerats till allt högre åldrar.

Vilket land har längst livslängd?

Exempelvis i Kenya lever människor 15 år längre i jämförelse med år 2000. Kina och Japan har världens högsta förväntade livslängd på 84 år.

Hur ska man göra för att bli 100 år?

– Studiens unika upplägg har gjort det möjligt att identifiera vilka faktorer som har signifikant betydelse för att överleva mellan 50 och 100 års ålder. Rekommendationen för den som vill bli 100 år är att inte röka, hålla en låg kolesterolhalt i blodet och dricka max fyra koppar kaffe per dag.

Vad tror du avgör om ett land har hög eller låg medellivslängd?

Medellivslängd beräknas alltid på en definierad grupp. Beroende på målet med undersökningen kan gruppen vara ett lands hela befolkning, befolkningen uppdelad på ekonomisk status, utbildningsnivå, kön, bostadsort (glesbygd, tätort), etnisk grupp, yrke och så vidare.

Var lever man längst i Sverige?

Medellivslängden varierar mellan olika delar av Sverige. De län som har lägst medellivslängd ligger i Norrland. Bland männen har Norrbotten allra lägst medellivslängd med 79,6 år. Längst lever männen i Hallands län med 82,1 år.

Relaterade inlägg: