Hur länge kan man leva med ascites?

Innehållsförteckning

Hur länge kan man leva med ascites?

Hur länge kan man leva med ascites?

Medianöverlevnad vid refraktär ascites är ca 6 månader.

Vad menas med ascites?

Ascites (kallas också vätska i buken, bukvätska) är ett symptom som orsakas av en sjukdom. Vätskan kan uppstå en gång eller vara återkommande. Beroende på vilken sjukdom som orsakar vätskan och hur snabbt den fyller på sig kan man använda olika behandlingsalternativ.

Vilka är orsakerna till ascites?

BAKGRUND. Den tveklöst vanligaste orsaken till ascites är levercirros, den därnäst vanligaste är malignitet i lever och/eller peritoneum samt högersidig hjärtsvikt. Inför ställningstagande till terapi måste genesen till patientens ascites klargöras.

Kan man bota ascites?

Engångstappning (laparocentes / paracentes). En engångstappning är ett polikliniskt ingrepp som man ofta genomför på en mottagning. Om man behöver tappa ut mycket vätska kan man även behöva bli inlagd på sjukhus. Vid en engångstappning drar man ut vätskan med en spruta via en kanyl.

Varför ascites vid cancer?

Ansamling av fri vätska i bukhålan, ascites, är i ca 80 procent en följd av portal hypertension till följd av levercirros. I ungefär tio procent av fallen är orsaken en malignitet, och då oftast en cancer som spridit sig till peritoneum.

Vad är refraktär ascites?

En patient med cirros och ascites utsöndrar 70-80 mmol/dygn via urinen och 10 mmol via svettning. Vid refraktär ascites är förmågan att utsöndra natriumklorid försämrad till nivåer under 10 mmol/dygn. Diagnostisk buktappning. Kontrollera LPK, polymorfnukleära leukocyter (poly), samt albumin i ascitesvätskan.

Varför samlar man på sig vätska i buken?

Ascites, förr bukvattusot, är ett patologiskt tillstånd med vätskeansamlingar (så kallad ascitesvätska) i bukhålan. Om ascitesvätskan har låg proteinhalt är den ofta orsakad av portal hypertension eller skrumplever. Om den har hög proteinhalt beror det oftast på inflammation eller tumör.

Relaterade inlägg: