Vad består förorenad luft av?

Innehållsförteckning

Vad består förorenad luft av?

Vad består förorenad luft av?

Luftföroreningarna innehåller ett stort antal föroreningar som kan förekomma som gaser eller partiklar i luften. De vanligaste luftföroreningarna består av kväve- och svaveloxider, marknära ozon samt svävande partiklar av olika storlek, ålder och sammansättning.

Vad påverkar luftföroreningar?

Luftföroreningarna påverkar både människors hälsa och miljön. De är kopplade till bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar. Svenska studier uppskattar att luftföroreningar orsakar cirka 7 600 förtida dödsfall per år i Sverige.

Hur uppkommer luftföroreningar?

De bildas bland annat vid förbränning eller uppkommer i processutsläpp vid industrier. Trafiken orsakar utsläpp av gaser och partiklar från förbränning i motorn samt partiklar från förslitning av bromsar, hjul och vägbana. Luftföroreningarna påverkar både människors hälsa och miljön.

Vilka ämnen och gaser kan skapa föroreningar i luften?

Vissa bör inte finnas i luften i större mängder och andra - borde inte vara i luften alls. Men om de är det, försämrar de luftkvaliteten och är skadliga för människor och miljön. De är luftföroreningar. Exempel på föroreningar som skapar smog är gaser som kolmonoxid, svaveldioxid och kväveoxider.

Vad är dålig luftkvalitet?

PM10, partiklar mindre än 10 mikrometer, kan vid inandning nå lungorna. ... Barn är extra känsliga - de rör sig mer och andas snabbare, har mindre lungor och ett immunsystem som inte är fullt utvecklat. Symtom på dålig luftkvalitet kan vara trötthet, huvudvärk, kliande ögon, nysningar, astma och andningssvårigheter.

Hur påverkar avgaser luften?

Luftföroreningar bidrar till att människor får besvär, insjuknar och dör i förtid av sjukdomar i hjärta, kärl och luftvägar, de kan också bidra till att den som redan är sjuk blir sjukare. Partiklar anses vara de luftföroreningar som påverkar människors hälsa mest.

Hur påverkas människor av avgaser?

Nio av tio människor i världen andas i dag förorenad luft och den dåliga luften förkortar våra liv. ... För sju miljoner människor årligen är dessa partiklar och gaser som finns i luften dödliga, genom till exempel hjärtinfarkt, stroke, lungcancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och luftvägsinfektion hos barn.

Vad räknas som globala luftföroreningar?

Till de viktigaste luftföroreningarna räknas kväveoxider (NOx, ett samlingsnamn för kväveoxid och kvävedioxid), aerosoler (små partiklar), polyaromatiska kolväten (PAH), svaveldioxid och marknära ozon. ... Kina och Indien står tillsammans för 55 procent av de globala dödstalen relaterade till luftföroreningar.

Vad innebär luftföroreningar?

För många människor kan föroreningar i luften även bidra till förkortad livslängd. De luftföroreningar som är skadligast för hälsan är inandningsbara partiklar, marknära ozon och vissa kolväten. Luftföroreningar orsakar även korrosion, och gör att material som metaller, plast och kalksten bryts ned snabbare.

Relaterade inlägg: