Vad är massan på manteln?

Innehållsförteckning

Vad är massan på manteln?

Vad är massan på manteln?

Mantelns kemiska sammansättning består av ett stort antal olika grundämnen av vilka största delen består av olika magnesium- och järnföräningar samt av silikater (= kisel- och syreföreningar). Manteln omfattar ungefärligen 67% av jordklotets massa och 84% av dess volym.

Vilka bergarter består jordskorpan av?

Den största delen av jordskorpan består av magmatiska och metamorfa bergarter; uppskattningsvis 90–95 % av de översta 16 km av jordskorpan består av magmatiska eller metamorfa bergarter. Trots detta är största delen av jorden täckt av sediment.

Hur stor är volymen på manteln?

Silikater är föreningar av kisel och syre. Manteln utgör cirka 80 procent av jordens volym.

Vad finns det på marken?

Ämnen som spillojla, tvättmedel och rester från läkemedelsindustrin finns i marken. Grundvattnet kan också innehålla det cancerframkallande ämnet radon. Radon finns i håligheter i jordmånen. Gasen sipprar in i inomhusluften genom via springor husgrunden och bärande konstruktioner.

Vad är massan på kärnan?

Inre kärnan av huvudsakligen järn med en radie av 1 220 km. Den startar således på 5 150 km djup och går ner till jordens centrum på 6 371 km djup. Temperaturen är i allmänhet 5 000 °C, medan tätheten är ca 12 g/cm³.

Vad finns det under jorden?

Dess inre är hett och delvis flytande. Det är uppbyggt av olika lager, med jordskorpan som ett tunt yttre skal. Inre kärnan (radie 1220 km, temperatur ca 4000-4700 °C) består sannolikt främst av järn med några procent nickel. Är trots den höga temperaturen fast pga trycket i jordens inre.

Vad består Astenosfären av?

Var avgränsar litosfären astenosfären? Litosfären övergår i astenosfären på ungefär 100-150 km djup där temperaturen (ca 1280°C) är tillräckligt hög för stenmaterialet att genomgå partiell uppsmältning och blir därigenom plastisk. Man har räknat ut att astenosfären består av ungefär 2 % smälta och 98 % fast material.

Vad består skiffer av?

Skiffer kan antingen vara en sedimentär bergart där ursprungssedimentet har varit lera med inblandning av glimmer och kvarts eller en omvandlad bergart. Lerskiffer, glimmerskiffer och glimmerkvartsit är vanligast. Offerdalsskiffer är Sveriges vanligaste skiffersort.

Finns under skorpan?

I Sverige är skorpan vanligen mellan 40 och 50 kilometer tjock. Under jordskorpan ligger jordens mantel som är ungefär 2 900 kilometer mäktig. ... Meteoriter som motsvarar mantel och kärna i primitiva planeter har också påträffats på jorden.

Hur långt ner i marken kan man gräva?

Tekniken sätter helt enkelt gränser för hur djupt man kan borra. Jordenscentrum ligger cirka 7000 kilometer under våra fötter, och på bara 350 kilometers djup är förhållandena helt extrema. Här ligger temperaturen på cirka 1200 grader Celcius.

Relaterade inlägg: