Vad innebär det att ha hög Kasam?

Vad innebär det att ha hög Kasam?

Vad innebär det att ha hög Kasam?

KASAM står för känsla för sammanhang. Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom.

Vad innebär det att ha ett salutogent perspektiv på hälsa?

Vad menas med ett salutogent perspektiv? Begreppet salutogenes myntades av Antonovsky och betyder kortfattat – hälsans ursprung. Grunden i detta tänkande utgår från vad det är som gör att vi bibehåller hälsan eller till och med kan förbättra den.

Hur agerar du utifrån ett salutogent perspektiv?

Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, så kallade ”friskfaktorer” snarare än på ”riskfaktorer”. Ordet kommer dels från latinets salus som betyder hälsa, dels från det grekiska ordet genesis, som står för ursprung eller uppkomst.

Vad var det som väckte Aaron Antonovsky intresse för hälsa?

Istället för att fokusera på vad som gör att människor mår dåligt intresserade sig Antonovsky av vad som får människor att må bra och hantera livet och motgångar. Denna insikt fick han efter att ha studerat överlevande judiska kvinnor som suttit i koncentrationsläger.

Vilka faktorer påverkar KASAM?

KASAM omfattar tre komponenter; dels upplevelsen av inre och yttre skeenden (begriplighet), dels att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet), dels engagemanget i livets utmaningar (meningsfullhet).

Vilka stärkande faktorer påverkar KASAM?

Socialt stöd, god ekonomi, kulturell stabilitet, hög social status, jagstyrka och välutvecklat intellekt är några av de faktorer som antas ligga bakom en god förmåga att hantera de stimuli vi utsätts för. Denna förmåga är enligt Antonovskys (1991) teori kopplad till individens känsla av sammanhang, KASAM.

Vad innebär ett salutogent perspektiv på åldrandet?

Det salutogena perspektivet innebär att man betonar hälsobringande faktorer, det som gör att människor mår bra. Antonovsky pratade om kasam, det vill säga känsla av sammanhang, och delade upp begreppet i tre delar: Begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet.

Vad menas med ett salutogent perspektiv Vilka är de tre ledord som ingår i det salutogena perspektivet?

Det salutogena perspektivet fokuserar kring tre grundläggande aspekter: problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) och SOC. GMR är biologiska, materiella och psykosociala faktorer som ger styrka att klara av hot och stressorer. Exempel på GMR kan vara socialt stöd, kunskap, intelligens, en stark jagkänsla osv.

Vad innebär det att arbeta utifrån ett salutogent arbetssätt?

Ett salutogent synsätt innebär att vi ser till det friska hos individen för att bidra till ökad livskvalitet och känsla av sammanhang.

Vad innebär det att jobba utifrån ett salutogent förhållningssätt?

Att stärka känslan av sammanhang Det salutogena förhållningssättet innebär att man ser individen i sin helhet som människa. Perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och påverkar hälsa mer än själva sjukdomen. ... Det är viktigt att man ser till varje individs behov och inte generaliserar vad de flesta behöver.

Relaterade inlägg: