Vad ingår i detaljplanen?

Innehållsförteckning

Vad ingår i detaljplanen?

Vad ingår i detaljplanen?

Detaljplanen visar allmänna områden, kvartersmark och vattenområden. En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas inom ett visst område. I detaljplanen ska det gå att se vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Allmänna platser är oftast gator, torg och parker.

Vad anger en detaljplan?

En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.

Varför görs detaljplaner?

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.

Vilka handlingar består detaljplanen av?

Handlingar. En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser och en planbeskrivning. Plankartan skall visa för vilket område detaljplanen gäller.

Vad får inte regleras i en detaljplan?

Reglera inte upplåtelseform och ägande Detaljplanen kan inte reglera vilken upplåtelseform bostäder inom planområdet ska komma att ha. Det går inte heller att styra vem som får eller inte får köpa eller äga en fastighet i detaljplan.

Vad redovisas i en detaljplan?

Detaljplanen ska redovisa hur mark- och vattenområden inom planområdet får användas. Kommunen ska också bestämma och ange gränserna för vad som är allmän plats, kvartersmark och vattenområde. ... Det kan till exempel handla om placering och utformning av bebyggelsen eller möjligheten att genomföra detaljplanen.

Vad betyder Planbestämmelser?

Plan- och bygglagen anger ett obligatoriskt innehåll för detaljplanen. Av en detaljplan ska det framgå hur olika intressen har sammanvägts och hur gemensamma frågor har lösts. Utformningen och användningen av gator och andra allmänna platser ska redovisas liksom användningssättet för kvartersmark och vattenområden.

Vad är ett detaljplanerat område?

Detaljplaner reglerar användningen och utformningen av ett område mer i detalj. Planerna är bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov. I en detaljplan finns bestämmelser om vad som får byggas, till exempel småhus eller flerbostadshus, lokaler för handel och kontor, parker, gator eller idrottsanläggningar.

Vad regleras i detaljplanen?

Vad regleras i detaljplanen Planen visar allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa, och reglerar bland annat vad som ska vara park och gata, vilken mark som får bebyggas och med vad – till exempel för bostäder, handel och kontor.

Relaterade inlägg: