Vad innehåller radioaktivt avfall?

Innehållsförteckning

Vad innehåller radioaktivt avfall?

Vad innehåller radioaktivt avfall?

Avfallet består av oanvänt uran såväl som andra ämnen (mest plutonium och curium).

Vad består det radioaktiva avfallet från kärnkraften av?

Det radioaktiva avfallet som uppkommer vid drift av kärnkraftverken är av tre sorter; låg-, mellan- och högaktivt avfall. Det lågaktiva avfallet består mest av begagnad skyddsutrustning, till exempel plastdukar och städmaterial. Större delen av detta avfall bränns i en ugn för radioaktivt avfall i Studsvik.

Hur bildas kärnavfall?

kärnavfall tillämpas lagstiftningen om kärnenergi. Övrigt radioaktivt avfall uppstår vid gruvverksamhet, inom industrin, hälsovården och i forskningsinstitut där man använder strålkällor.

Hur många år är kärnavfall farligt?

I ett slutförvar ska det använda kärnbränslet kunna förvaras strålsäkert i 100 000-tals år. Det beror på att kärnbränslet är mycket farligt för omgivningen och att det tar lång tid för radioaktiviteten att minska. SKB har föreslagit att slutförvaret ska byggas i Östhammars kommun, nära kärnkraftverket i Forsmark.

Vad gör man med radioaktivt avfall?

Eftersom kärnavfall och använt kärnbränsle är radioaktivt och skadligt under mycket lång tid måste det slutligen förvaras i slutförvar som ska skydda människa och miljö. Att bygga slutförvar innebär att utöva s.k. kärnteknisk verksamhet, vilket kräver tillstånd enligt särskilda tillståndsprocesser.

Hur mycket avfall blir det av kärnkraft?

En kärnreaktor producerar i genomsnitt 20 ton använt kärnbränsle per år. I dag förvaras knappt 6500 ton använt kärnbränsle i CLAB. När vi i framtiden slutar att använda de svenska kärnkraftverken kommer de att ha producerat drygt 12 000 ton använt kärnbränsle.

Hur hanterar man radioaktivt avfall?

Mycket lågaktivt avfall kan deponeras i markförvar vid de kärntekniska anläggningarna. Kortlivat låg- och medelaktivt avfall från driften av kärnkraftverken och andra kärntekniska anläggningar skickas i behållare till slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) som är beläget i Forsmark.

Hur hanterar man radioaktivt avfall inom kärnkraftverken?

Avfallet behöver hållas avskilt och kylas innan det kan förflyttas till ett slutförvar. Det sker genom att avfallet får kylas på respektive kärnkraftverk under 5 år. Sedan flyttas det till CLAB där det förvaras 35-40 år innan värmen avtagit tillräckligt. Det använda kärnbränslet ska sedan slutförvaras i 100 000 år.

Hur slutförvaras kärnavfall?

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bedriver sedan mitten av 1980-talet ett slutförvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i en bergförlagd anläggning (SFR) i Forsmark. ... Anläggningen har i dag en total slutförvaringskapacitet om ca 63 000 m3 avfall och togs i drift 1998.

Vad är det som gör att kärnavfall är så farligt och svårt att förvara?

Använt kärnbränsle måste först förvaras under cirka ett år i bassänger vid kärnkraftverken. Där kyls bränslet ner samtidigt som vattnet skyddar mot strålningen. Efter ett år har aktiviteten sjunkit pass mycket att bränslet kan transporteras till det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamn.

Relaterade inlägg: