Vad ingår i socialtjänsten?

Innehållsförteckning

Vad ingår i socialtjänsten?

Vad ingår i socialtjänsten?

Till socialnämndens uppgifter hör bland annat att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Vad har socialtjänsten för uppgift?

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samverka med bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen.

Vad ingår i individ och familjeomsorg?

Kommunens individ- och familjeomsorg arbetar med både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Man kan vara berättigad till insatser och bistånd enligt socialtjänstlagen i många olika skeden i livet.

Vad gör man i socialnämnden?

Socialförvaltningen stödjer socialnämnden genom att ta fram underlag och genom att följa upp och verkställa beslut. Vi ansvarar för individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen. Vi samordnar frågor kring våld i nära relation och bostadssociala frågor och vi ansvarar för socialjoursverksamhet.

Vad ingår i försörjningsstöd?

Vad ingår i försörjningsstödet?

 • Livsmedel.
 • Kläder och skor.
 • Lek och fritid.
 • Hälsa och hygien.
 • Förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och tv-licens.

Vad är vård inom socialtjänsten?

Beskrivning. Socialtjänsten består av vård, äldreomsorg, stöd till missbrukare, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och även individ- och familjeomsorg (IFO). Varje kommun ansvarar för att detta sköts och att allt folk som bor i kommunen får den hjälp och det stöd som behövs.

Vilka arbetar i socialtjänsten?

De flesta av oss som jobbar på socialtjänsten är socialsekreterare, men det finns också familjebehandlare, kuratorer och barnmorskor.

Har socialtjänsten anmälningsplikt?

I lagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Vad är IFO?

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) är en del av socialtjänsten, och har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer. Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden: stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer.

Vilka jobbar i socialnämnden?

Socialnämndens ansvarsområden är:

 • Äldreomsorg.
 • Individ- och familjeomsorg.
 • Handikappomsorg.
 • Familjerådgivning.
 • Ungdomsmottagning, ansvaret delas mellan utbildningsnämnden, landstinget och socialnämnden.
 • Alkoholtillstånd, nämnden har det totala ansvaret för tillsyn av ärenden enligt alkohollagen.

Relaterade inlägg: