Vad ingår i pensionskostnader?

Innehållsförteckning

Vad ingår i pensionskostnader?

Vad ingår i pensionskostnader?

Pensionskostnader

  • Avdrag för pension som betalas ut.
  • Tryggande av en pensionsutfästelse.
  • Kostnadsutjämning mellan arbetsgivare.

Vad är särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster?

Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF) betalas på ersättning för arbete och på inkomster för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Särskild löneskatt ska också betalas på vissa ersättningar och inkomster som inte är underlag för socialavgifter.

Hur beräknas särskild löneskatt på pensionskostnader?

Du som arbetsgivare skall betala löneskatt med 24,26 % på pensionskostnaderna. Det belopp som vi debiterat er under året och som, enligt vår uppfattning, ska ingå i underlaget för särskild löneskatt redovisar vi i en specifikation till fakturan.

Är TGL Löneskattegrundande?

I den löneskattegrundande premien ingår inte premie för sjuk- och aktivitetsersättning, eftersom det är Alecta som betalar löneskatt på den delen....Löneskattegrundade premier, ITP 1.
Debiterade premier 2022Löneskattegrundande premier 2022
30 1 kr ²4,73 %4,65 %
44 375 kr–177 500 kr ³30,87 %30,79 %
över 177 500 kr30,74 %30,74 %

Vad betalar man särskild löneskatt på?

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska betalas av arbetsgivare som har utfäst tjänstepension och av enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i näringsverksamheten.

Vad menas med särskild löneskatt?

Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF) betalas på ersättning för arbete och på inkomster för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Särskild löneskatt ska också betalas på vissa ersättningar och inkomster som inte är underlag för socialavgifter.

Vad innebär löneskatt?

Löneskatten är något som arbetsgivare betalar på pensionskostnader för de anställda. ... Särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda och särskild löneskatt för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag eller kommanditbolag kallas SLP och ligger på 24,26 %.

Vad är särskild löneskatt i Fora?

  • Underlag för beräkning av särskild löneskatt. Av de premier och avgifter som betalas in till Fora ingår följande i underlaget för SLP: Avtalspension SAF-LO. Deltidspensionsavsättning. Extra pensionsavsättning. Livsarbetstidspension. Arbetstidspension. Extra pensionspremie. Premiebefrielseförsäkring.

Vad behöver ni för att beräkna löneskatten?

  • För att beräkna löneskatten behöver ni ett eller flera löneskatteunderlag, beroende på vilka pensionsplaner ni har. Underlaget är baserat på årets debiterade premier, oavsett vilken tidsperiod premierna ursprungligen avsett. Observera att samtliga löneskatteunderlag ska summeras innan den särskilda löneskatten beräknas.

Hur ska arbetsgivare betala löneskatt?

  • Löneskatt. Arbetsgivare ska betala 24,26 procent i särskild löneskatt på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner. Ni ansvarar själva för redovisningen till Skatteverket och den skattemässiga hanteringen av särskild löneskatt.

Hur redovisas löneskatt på pensionskostnader?

  • Särskild löneskatt på pensionskostnader redovisas på inkomstdeklarationen och skatten fastställs vid taxering.

Relaterade inlägg: