Vad innehåller Tösalt?

Innehållsförteckning

Vad innehåller Tösalt?

Vad innehåller Tösalt?

Tösalt är ett finkornigt salt som verkar snabbt och är speciellt lämpligt för smältning av is på gångar, vägar, infarter m.m*. Innehåll: Natriumklorid >99,7% (finkornigt vakuumsalt). Klumpförebyggande medel E535

Är vägsalt farligt?

Att äta större mängd vägsalt innebär risk. Tidiga symtom är stark törst, kräkningar, diarré. Ofta ingår natriumklorid (koksalt).

Vad saltar man vägarna med?

Vägsalt är ett salt som främst används som halkbekämpningsmedel vid vinterväglag, men även för att förhindra dammutveckling på grusvägar. Vanligen används natriumklorid eller kalciumklorid. Saltet sänker vägbanans frystemperatur vilket gör att is och snö kan smälta även om det är kallare än 0 grader.

Hur sprids vägsalt?

Vägsalt sprids från vägen på olika sätt, till exempel genom att plogas bort, att det skvätter från fordon, genom avrinning, eller till och med via vinden. Salt sprider sig lösligt i grundvatten eller ytvatten som natrium- och kloridjoner och rör sig vidare i marken eller ackumuleras inom den.

Är Tösalt farligt?

Ämnets / blandningens farliga egenskaper Orsakar allvarlig ögonirritation. Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

När funkar Tösalt bäst?

SP Tösalt kan under vintertid användas på trottoarer, uppfarter eller vägar för att minimera halka. Sprid lite salt innan snöfall eller isbildning. Skotta alltid bort så mycket snö som möjligt innan gatusalt sprids. Generellt rekommenderas att sprida 10-20 g salt per kvadratmeter.

Är salt bra för miljön?

Salt kan påverka växtlighet, vegetation och vatten närmast vägbanan. Salt kan också öka problemet med rost. I vårt uppdrag att bekämpa halkan på de högtrafikerade vägarna finns idag inga alternativ som har mindre påverkan på miljön.

Vem saltar vägarna?

När vintern närmar sig börjar Trafikverket halkbekämpa det statliga vägnätet och på del använder vi enbart salt. Trafikverket har nästan 10 000 mil statliga vägar och ca 25 procent av dem saltas då ingen annan halkbekämpningsmetod fungerar.

Vilka vägar saltas i Norrbotten?

Till vägar som saltas i Norrbotten räknas E4:an, väg 97 och delar av E10, men under svarthalkan saltas även påfartsvägarna, som bland annat väg 94 från Älvsbyn, men även sträckan Kalix - Nyborg och Haparanda - Kukkola saltas under svarthalkan.

Var kommer vägsalt ifrån?

Mycket av vårt vägsalt kommer från tyska saltgruvor, eller anläggningar i Italien. Vägsalt innehåller minst 97 procent ren natriumklorid. ... Resten är främst fukt och kalk.

Relaterade inlägg: