Vad innehåller syrgas?

Innehållsförteckning

Vad innehåller syrgas?

Vad innehåller syrgas?

Syre har den kemiska beteckningen O, och i syrgas sitter syreatomer ihop två och två, O2. Föreningar mellan syre och andra ämnen kallas oxider. Metalloxider är alltid i fast form, oxider av ickemetaller oftast i gasform vid rumstemperatur. Ett undantag är oxiden som bildas av väte och syre.

Vad har syre för Masstal?

har alla syreatomer som finns i hela universum atomnumret; 8. Alla syreatomer har alltså 8 protoner! Masstalet: Eftersom det finns 3 protoner och 4 neutroner i atomkärnan så är masstalet 7.

Vad använder man syre?

I verkstadsindustrin används syre vid gassvetsning, skärning, lödning, tillämpningar av plasma och laser och vid tillverkning av stål och metanol. Syre kan också användas som oxideringsmedel i en raketmotor. I pappersindustrin används syre för att bleka pappersmassa.

Hur utvinns syrgas?

Syre framställs industriellt vanligen genom destillation av luft. Först rengörs luften som sedan kondenseras och leds in i en kolonn. I kolonnen värms luften långsamt och syre, jämte argon och kväve, avkokas och utvinns vid respektive kokpunkt.

Varför får man syrgas?

Behandling med syrgas (oxygen) i hemmet ges vid svår kronisk lungsvikt. Den vanligaste orsaken till kronisk lungsvikt är kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), oftast orsakad av tobaksrökning. Andra orsaker är bland annat lungfibros (ärrbildning i lungorna) och sjukdomar i lungornas blodkärl.

Relaterade inlägg: