Vad innehåller tf?

Innehållsförteckning

Vad innehåller tf?

Vad innehåller tf?

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) är en av Sveriges grundlagar och antogs 1949. Den berör frågor gällande tryckfrihet, grundlagsskydd för vissa medier, och innehåller även offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningen är tillsammans med yttrandefrihetsgrundlagen en av de två s.k. mediegrundlagarna i Sverige.

Vilka kriterier krävs för att en medborgare ska få ta del av en handling enl tryckfrihetsförordningen?

Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling:

 • Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3)
 • Handlingen ska förvaras hos myndigheten.
 • Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF 2:6 och TF 2:7)

Vad får man inte publicera enligt tryckfrihetsförordningen?

Olaga våldsskildring Att publicera bilder i tryck på sexuellt våld eller tvång är olagligt, liksom att publicera bilder, videor eller andra upptagningar av både sexuellt och annat grovt våld mot människor och djur i andra medier.

När gäller inte tryckfriheten?

Tryckfriheten gäller endast tryckta texter. ... Straffbara missbruk av tryckfriheten är till exempel olaga våldsskildring, hets mot folkgrupp, förolämpning och förtal. Förutsättningen för att tryckfrihetsbestämmelserna ska tillämpas är att skriften är tryckt eller mångfaldigad och utgiven till allmänheten.

Vilka regler finns i tryckfrihetsförordningen?

Innehåll:

 • 1 kap. Tryckfriheten.
 • 2 kap. Allmänna handlingars offentlighet.
 • 3 kap. Rätten till anonymitet.
 • 4 kap. Rätten att trycka skrifter.
 • 5 kap. Rätten att ge ut periodiska skrifter.
 • 6 kap. Rätten att sprida tryckta skrifter.
 • 7 kap. Tryckfrihetsbrott, meddelarbrott och anskaffarbrott.
 • 8 kap. Ansvar för tryckfrihetsbrott.

Vad är en handling enligt tf?

En handling är ett fysiskt medium som innehåller information av något slag. Handlingar är framställning i skrift eller bild (2 kap. 3 § TF). Även upptagningar är en form av handling.

Vad krävs för en grundlagsändring?

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två likadana beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten. Väljarna ska kunna ta ställning till förslaget om grundlagsändring och välja den riksdag som tycker som de själva gör i frågan. ... Då får riksdagen inte ändra i grundlagen.

Vad får man inte publicera i en tidning?

Yttrandefriheten innebär alltså inte att man får säga eller skriva precis vad som helst. Du får till exempel inte sprida hot, förtal, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi eller upphovsrättsskyddat material som du inte äger rättigheterna till, förklarar Ängla Eklund.

Vilka regler har tryckfrihetsförordningen?

Rätten för alla att publicera tankar, fakta och idéer i tryck. Rätten för alla att ta del av myndigheternas och de styrande organens handlingar (beslut, domar, brev, utredningar etc), och trycka dem om man ville. Den rättigheten kallas för Offentlighetsprincipen och är än i dag rätt unik i världen.

När blev tryckfrihetsförordningen grundlag?

Tryckfrihetsförordningen antogs 1766, men gällde bara i sex år. När Gustav III fick makten 1771 var det slut på frihetstiden. Gustav III ville ha kontroll över folket och ville ha stor makt själv. Han avskaffade riksdagen och inskränkte stegvis Tryckfrihetsförordningen tills den var helt utraderad.

Relaterade inlägg: