Vad kostar det att ansöka om bygglov?

Innehållsförteckning

Vad kostar det att ansöka om bygglov?

Vad kostar det att ansöka om bygglov?

Planavgift - tas ut vid bygglov inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser som är upprättade efter 1987. Det kostar cirka 15 000 kronor för ett enbostadshus, oavsett storlek. Nybyggnadskarta vid tomt upp till 1 999 kvadratmeter kostar cirka 8 000 kronor.

Vad kostar bygglov för nybygge?

Det är svårt att säga exakt hur mycket bygglovet kostar eftersom avgifterna skiljer sig från kommun till kommun. För ett nybyggt hus avgör storleken kostnaden, som varierar från 20 0 kronor beroende på ort. Dessutom kan det i vissa fall tillkomma kostnader för startbesked, tekniskt samråd och slutsamråd.

Vad kostar ett bygglov fritidshus?

Exempel på kostnad för bygglov: Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus, tvåbostadshus eller fritidshus med högst två bostäder inom detaljplanerat område kostar 24 500 kr, och utanför detaljplanerat område kostar bygglovet 29 000 kr.

När betalar man för bygglov?

Kommunerna tar betalt för bygglovet när det har beviljats (eller avslagits!).

Vad kostar ett bygglov för altan?

Att ansöka om bygglov för att bygga en inglasad altan till ett en- eller tvåbostadshus kostar mellan 12 500 kr och 21 250 kr.

Vad kostar det att söka bygglov Göteborg?

Avgifter
Exempel på vad det kan kostaKostnad i kronor
Med liten avvikelse14 400
Utanför planlagt område14 400
Kartunderlag för situationsplan, eventuellt kompletterat med fältmätning900-5 400
Utstakning (om garaget byggnaden placeras närmare gräns än två meter) inklusive moms6 000

Vad kostar ett bygglov utanför detaljplan?

Exempel på avgifter i bygglovs- och anmälningsärenden
Tabell 1. Priserna avser avgift för bygglov, startbesked samt slutbesked
Typ av projektAvgift (SEK)
Villa/fritidshus, 130-199 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, med kommunalt VA35 309
Villa, 200-299 kvm, inom detaljplan32 885

Vad kostar det att söka bygglov Luleå?

Planavgift - tas ut bland annat vid bygglov för nybyggnation inom vissa områden med detaljplan eller områdesbestämmelser som är upprättade efter 1987. Det kostar cirka 20 000 kronor för ett enbostadshus upp till 299 kvadratmeter. I de fall det krävs en nybyggnadskarta i ditt projekt tillkommer en avgift för den.

Hur skaffar man bygglov?

Börja med att kontakta din kommuns byggnadsnämnd för att ta reda på om det du planerar bygga/ändra kräver bygglov. Bedömer kommunen att bygglov krävs måste du skicka in en ansökan och rätt handlingar som finns på respektive kommuns hemsida. Ansökan ska vara skriftlig och bland annat innehålla ritningar.

Vad får man göra innan bygglov?

Påbörja aldrig en byggnation innan du har fått ett skriftligt beslut. Innan kan du till exempel förbereda tomten för byggnation, ta bort vegetation och matjordstäcke samt ta fram byggmaterial och arbetsbodar.

Relaterade inlägg: