Hur fungerar ett HVB hem?

Innehållsförteckning

Hur fungerar ett HVB hem?

Hur fungerar ett HVB hem?

HVB-hem ska vara så hemlikt som möjligt. Personal finns på plats dygnet runt och har också i uppgift att se till att boendet är en trygg och säker miljö. Vården har alltid ett syfte och en vård- respektive behandlingsplan upprättas. Boendet på ett HVB-hem är tillfälligt.

Varför hamnar man på HVB?

Ett HVB kan rikta sig till barn, unga, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik. Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Vad krävs för att hamna på HVB hem?

Det krävs särskilda tillstånd för att starta ett HVB-hem. Tillståndet kan sökas hos IVO, inspektionen för vård och omsorg. Det finns speciella lagar som reglerar området som HVB-hemmet måste ta hänsyn till. Dessa är bland annat socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen.

Vad är skillnaden mellan HVB och SiS?

HVB är en beteckning för en rad olika slags institutioner. ... En skiljelinje går mellan de särskilda ungdomshemmen som SiS (Statens institutionsstyrelse) ansvarar för och övriga HVB. Vid de särskilda ungdomshemmen har personalen under vissa förutsättningar rätt att använda tvångsåtgärder.

Hur länge kan man bo på ett HVB-hem?

Hur länge? Barnet eller ungdomen stannar i familjehemmet eller HVB-hemmet tills hen kan flytta tillbaka till föräldrarna eller eget boende.

Vilka jobbar på HVB-hem?

Humana erbjuder flera HVB som bedriver omsorg, vård och behandling. Vi tar emot familjer, flickor och pojkar samt kvinnor och män med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Vi har specialiserade enheter för övergreppsproblematik, självskadebeteende och missbruk med flera.

Varför placeras barn på HVB hem?

Syftet med placeringen är att under trygga former träna och förbereda barnet eller den unge för ett vuxenliv i ett eget boende.

Varför hamnar små barn på HVB hem?

– Förmodligen har barnen redan varit med om svåra situationer. Att då placeras på HVB där personal kommer och går och där det kan finnas många andra barn är en svår miljö att vistas i. Barnen behöver någon eller några trygga vuxna att ty sig till, säger Marie Sallnäs.

Vad krävs för att komma in på behandlingshem?

Ring till öppenvårdsenheten vid socialtjänsten där du bor och fråga vad de erbjuder. Vill man få vård på behandlingshem (där man både bor och gör sin behandling) så ansöker man också genom socialtjänsten. Vissa väljer dock att betala privat, det är mycket kostsamt men möjligt.

Vad krävs för att få in nån på behandlingshem?

Beslutet att man ska/behöver flytta till behandlingshem eller fosterhem, tas av Socialtjänsten. Det kan dels bero på att man som barn far illa, att den familj man har inte kan tillgodose ens behov av trygghet, ekonomiskt behov, behov av vård eller att det är stora konflikter hemma som alkohol, droger, misshandel etc.

Relaterade inlägg: