Vilken är den viktigaste grundlagen och varför?

Innehållsförteckning

Vilken är den viktigaste grundlagen och varför?

Vilken är den viktigaste grundlagen och varför?

Vilken är den viktigaste grundlagen och varför? Regeringsformen - den är själva fundamentet för vår demokrati eftersom den övergripande beskriver hela vårt statsskick. Kapitel 10 i RF behandlar förhållandet mellan svenska lagstiftning och EU-lagstiftning.

Vilken är den viktigaste grundlagen?

Regeringsformen. All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati.

Vad heter grundlagen som reglerar hur riksdagen skall fungera mm?

Riksdagsordningen har en mellanställning mel lan grundlag och vanlig lag. I riksdagsordningen står det hur riksdagen ska vara organiserad och hur den ska arbeta. Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU) är inskrivet i regeringsformen.

Vad händer om man bryter mot grundlagen?

Grundlagsbrott. I tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål är Justitiekanslern ensam den som kan väcka åtal. Om det sker ett brott mot de andra grundlagarna, som inte kan åtalas enligt en vanlig lag, betraktas det som en politisk process, där medborgarna anses "döma" de skyldiga i allmänna val.

Vad är grundlagarna till för?

Hur Sverige ska styras framgår av regeringsformen, som är en av Sveriges fyra grundlagar. De övriga är tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar.

Vad skiljer tryckfrihetsförordningen från yttrandefrihetsgrundlagen?

Tryckfrihetsförordningen (TF) som handlar om vad man får skriva i tidningar och i böcker. I Sverige får man skriva vad man vill så länge det inte är en brottslig text. Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som handlar om vad man får säga i radio, tv, film och på internet.

Vad bestämmer den svenska riksdagsordningen?

Riksdagsordningen innehåller regler om riksdagens arbetsformer. De 14 kapitlen tar till exempel upp hur sammanträdena i kammaren ska gå till och vad som gäller för talmannen. Hur ärenden ska lämnas, förberedas och avgöras i riksdagen regleras också i riksdagsordningen.

Vilka straff kan man få om man bryter mot yttrandefrihetslagen?

Om omständigheterna är synnerligen försvårande är straffet fängelse i högst ett år. Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 5 §. I lag får det föreskrivas straff för den som bryter mot en föreskrift i lag som har meddelats med stöd av 4 eller 6 §. Lag (2018:1802).

Vad händer om man inte följer grundlagarna?

Uppgifter som lagras kan hamna i fel händer, den personliga integriteten hotas och lagen kan bryta mot både den svenska grundlagen och Europakonventionen.

Vad är en successionsordningen?

Successionsordningen. Att Sverige ska ha en kung eller drottning som statschef slås fast i regeringsformen. Men vem som ska inneha tronen regleras i successionsordningen som kom till år 1810. ... 1979 beslutade riksdagen att statschefens äldsta barn, oavsett kön, skulle vara det som ärvde tronen.

Relaterade inlägg: