Vad är utlänningslagen?

Innehållsförteckning

Vad är utlänningslagen?

Vad är utlänningslagen?

Utlänningslagen är den del av Sveriges lagar som reglerar migrationsrätt. Den innehåller bestämmelser om under vilka villkor utländska medborgare får vistas och bo i Sverige inklusive villkor för asyl, visum och uppehållstillstånd.

Vad är utlänningsförordningen?

1 § /Träder i kraft I:2021-07-20/ En utlänning som har permanent uppehållstillstånd eller som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) behöver inte ha pass vid vistelse i Sverige.

Kan man bli utvisad med uppehållstillstånd?

Om du döms för ett brott kan domstolen besluta att du ska utvisas. Då återkallar Migrationsverket ditt uppehållstillstånd. Ditt uppehållstillstånd kan återkallas även om du har haft tillståndet i flera år.

Är utlänningslagen civilrättslig?

bland annat vilka personer som ska få vistas i Sverige, uppehållstillstånd och utvisning. ... (privatpersoners) roll gentemot Sverige som stat. Därmed är utlänningslagen offentligrättslig.

Är utlänningslagen offentligrättslig?

Utlänningslagen är en offentligrättslig lag eftersom den reglerar förhållandet mellan personer och staten, exempelvis frågor om uppehållstillstånd, visum, asyl, osv.

Vad innebär det att få uppehållstillstånd?

Uppehållstillstånd betyder att ni har fått JA på er ansökan om asyl. Ni får stanna i Sverige. Om du och din familj får uppehållstillstånd blir ni kallade till ett samtal med personal på mottagningsenheten. På mötet får ni veta vad som står i ert beslut och varför ni har fått uppehållstillstånd.

Vad betyder uppehållskort?

Uppehållskortet ger din familj rätt att bo och arbeta i Sverige så länge du har uppehållsrätt genom arbete, studier, som egen företagare eller genom att du lever på en pension eller har tillräckliga medel för er försörjning.

Kan min sambo få uppehållstillstånd?

Du kan få uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon som bor i Sverige. Om din partner har uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta eller studera ska du ansöka om uppehållstillstånd som familjemedlem till henne eller honom.

Kan man bli utvisad om man har permanent uppehållstillstånd?

Av 3 § framgår att om utlänningen har permanent uppehållstillstånd krävs att det föreligger synnerliga skäl för att utlänningen skautvisas. Synnerliga skäl innebär att myndigheterna måste ha väldigt starka skäl för att någon ska utvisas.

Vad innebär det att en lag gäller inom civilrätten?

Civilrätt, även kallat privaträtt, är den del av juridiken som berör förhållanden mellan privatpersoner och andra så kallade privata rättssubjekt (organisationer, företag med flera). Civilrätt är alltså den del av juridiken som inte har med den offentliga rätten att göra. ... Avtalet är således civilrättsligt.

Relaterade inlägg: