Vilka krav ställs på en byggnad?

Innehållsförteckning

Vilka krav ställs på en byggnad?

Vilka krav ställs på en byggnad?

Det ställs krav på utrymningsvägar, skydd mot uppkomst av brand, brandspridning inom en byggnad och mellan byggnader, bärförmåga vid brand samt anordningar för brandsläckning. Hygien, hälsa och miljö beskriver hur byggnaden ska utformas för att inte påverka människor negativt.

Vilket departement tillhör Boverket?

Innehåll på denna sida. Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket tillhör Finansdepartementet.

Är Boverket statligt?

Boverket är en svensk central förvaltningsmyndighet, tillkommen 1988 genom sammanläggning av tidigare Bostadsstyrelsen och Statens planverk (Planverket). ... Boverket är en myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende.

Vilken BBR gäller?

Den nya, konsoliderade versionen, av Boverkets Byggregler BBR 29 är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, som trädde i kraft den 1 september 2020.

Vad är Boverkets författningssamling?

Boverkets författningssamling innehåller alla de författningar som Boverket har gett ut. Boverkets verksamhet styrs och påverkas av regelverk som till exempel plan- och bygglagen, byggnadsverkslagen och miljöbalken. ... Boverket beslutar om föreskrifter och allmänna råd.

Vilka lagar styr i praktiken byggande av bostäder?

Inom byggverksamheten finns bland annat tre viktiga regelverk:

  • Plan- och Bygglagen, förkortat PBL (Lag)
  • Plan- och Byggförordningen, förkortat PBF (Förordning)
  • Boverkets byggregler, förkortat BBR (Föreskrifter)

Relaterade inlägg: