Hur fungerar en avloppsanläggning?

Innehållsförteckning

Hur fungerar en avloppsanläggning?

Hur fungerar en avloppsanläggning?

I avloppsreningsverken renas avloppsvattnet med mekaniska, kemiska och biologiska metoder. Att rena avloppsvattnet tar cirka 24 timmar. Restprodukter tas om hand om återvinns som till exempel biogas. Avloppssystem började byggas i större skala i Sverige på 1880-talet.

Vilka delar ingår i ett avloppssystem?

Vanligt förekommande avloppssystem Vid normal skyddsnivå används en slamavskiljare och en infiltrationsbädd. Vid hög skyddsnivå används en tät markbädd med fosforfälla. Läs vidare om infiltration och markbädd.

Hur vet man om avloppet är godkänt?

Naturvårdsverkets tolkning av miljöbalken fungerar som utgångspunkt för vilka krav som ska ställs på ett godkänt avlopp. I den står skrivet att det krävs rening som går längre än slamavskiljning för att behandla avloppsvatten från enskilda avlopp. ... Funktionskraven för godkända avlopp finns i två nivåer: normal samt hög.

Hur fungerar en infiltrationsanläggning?

Infiltration. I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. ... Infiltration kan användas för rening av blandat, urinavlastat avloppsvatten, eller enbart BDT-vatten.

Hur fungerar ett sandfång?

Sandfång Detta sker genom att vattenhastigheten sänks i en bassäng. Samtidigt blåser vi in luft från botten. Sanden som är tung sjunker då till botten, men allt annat hålls svävande. En skruvtransportör på botten samlar ihop sanden och efter tvättning flyttas den sedan till en uppsamlingsficka.

Vilken uppgift har Dagvattenledningen?

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator, gräsmattor och parkeringsplatser. ... Dagvatten leds vanligen bort från fastigheten via dagvattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö. Du kan också ta hand om dagvattnet inom din egen fastighet.

Relaterade inlägg: