Vad får man köra med ADR Grundkurs?

Innehållsförteckning

Vad får man köra med ADR Grundkurs?

Vad får man köra med ADR Grundkurs?

ADR – Farligt gods Grundutbildning Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål, tanktransporter samt radioaktiva ämnen.

Vad är ADR utbildning?

Om du ska transportera farligt gods eller är delaktig i transporten utan att vara förare, måste du ha genomgått utbildning. MSB ansvarar för examination av ADR-förare och säkerhetsrådgivare samt godkännande av utbildningsanordnare.

Vad reglerar ADR-s?

Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg. ADR-S är i dagligt tal benämningen på MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng.

När kom ADR?

ADR. ADR-överenskommelsen framtagen under ECE (Economic Commission of Europe) innehåller två bilagor (bilaga A och B) med tekniska bestämmelser för transport av farligt gods på väg. Sverige undertecknade överenskommelsen 1974 och den är införlivad i svensk lagstiftning genom Lagen om transport av farligt gods.

Vad gör ADR?

ADR är ett Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på väg. Den svenska versionen av regelverket heter ADR-S och ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innan MSB bildades 1 januari 2009 gavs ADR-S ut av Räddningsverket.

Hur länge håller en ADR utbildning?

ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och därefter genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Vilka måste gå ADR utbildning?

Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor.

Vad innefattar begreppet transport av farligt gods?

Inom lagstiftningen för transport av farligt gods innefattar begreppet transport inte bara den fysiska förflyttningen av gods med transportmedel. Begreppet innefattar även lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

Vilka regler gäller för transport av farligt gods på olika transportmedel?

Krav för att få transportera farligt gods För att få transportera produkter som är klassificerade som farligt gods finns regler som ska följas, bland annat ska produkterna förpackas i typgodkända förpackningar. Det innebär att förpackningarna måste uppfylla vissa konstruktions- och testkrav för att få användas.

När behövs ADR tank?

ADR Tankutbildning är ett krav för dig som kör tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter. ... Risker som kan uppstå i samband med transport av farligt gods i tank.

Relaterade inlägg: