Vad är de 17 Globala målen?

Innehållsförteckning

Vad är de 17 Globala målen?

Vad är de 17 Globala målen?

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Hur ska vi nå de Globala målen?

Men för att målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – företag, civilsamhälle, offentlig sektor, forskarsamhället och enskilda individer – inkluderas. Globala målen är till för alla och därför måste alla delta i genomförandet för att vi ska lyckas!

Hur skapades de Globala målen?

Idén om de globala målen startade vid Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling 2012. Syftet är att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. Konsultationsprocessen var den längsta, mest inkluderande och mest transparenta i FN:s historia.

Vem står bakom de Globala målen?

Alla 193 medlemsländer i FN ställde sig bakom målen och tog därmed också på sig ansvaret att göra dem till verklighet. Därför ger de en stor möjlighet att forma framtiden till det bättre.

Vilka tre kategorier kan målen delas in i?

En hållbar utveckling tillfredsställer människors behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Det här är ett kort program som beskriver grunden i hållbar utveckling och de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Vad är hållbarhetsmål?

Målen behöver förstås vara begripliga, tydliga och mätbara, men även ambitiösa. Några exempel på hållbarhetsmål som kan mätas: Minska eller eliminera avfall. Minska, eliminera och/eller kompensera utsläpp.

Vem är ansvarig för att Globala målen uppnås?

Det är inte bara världens regeringar eller Förenta Nationerna som är ansvariga för att uppfylla Globala målen. Att uppfylla Globala målen är något som alla måste göra gemensamt och i ett samarbete mellan organisationer, regeringar, företag, civilsamhället och enskilda människor.

Hur ser de Globala målen framtid ut?

Målet är att helt utrota den extrema fattigdomen till år 2030, och 2060 beräknas Afrika söder om Sahara ha mer än fyrdubblat sin BNP per capita37 och kommer då att vara ungefär lika rikt som Latinamerika är idag.

När lanserades de Globala målen?

Vad är Globala målen? Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp.

Vad är skillnaden på millenniemålen och de Globala målen?

Millenniemålen var aldrig tänkta som slutmål utan processen för att ta fram en fortsättning på agendan pågick under många år och resulterade i Globala målen, som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Globala målen är mer med sina 17 mål och 169 delmål mer omfattande och ambitiösa än Millenniemålen var.

Relaterade inlägg: